Nebytový priestor – so špecifickým účelom využitia: prenájom časti podlahovej plochy o výmere 3,30 m2, Bratislava - Petržalka ,...


nové

Správca ponuky

Správca: Ministerstvo vnútra SR
IČO: 00151866
Adresa správcu: Pribinova 2
Mesto: Bratislava
PSČ: 81272
Kontaktná osoba: Elena Válkyová
elena.valkyova@minv.sk
tel.: 0961033852

Údaje o ponuke

Okres: Okres Bratislava V
Obec: Bratislava - mestská časť Petržalka
Katastrálne územie: Petržalka
Adresa ponúkaného majetku štátu: Námestie hraničiarov 1/b
Druh ponúkaného majetku štátu: Nebytový priestor – so špecifickým účelom využitia: prenájom časti podlahovej plochy o výmere 3,30 m2 vo vestibule administratívnej budovy s.č. 3302 zapísanej na LV č. 2301, postavenej na pozemku p.č. 89/5, v k.ú. Petržalka, obec Bratislava. Prístup k podlahovej ploche zabezpečený prívod motorickej elektroinštalácie, zároveň je k podlahovej ploche prístup z vonkajšej strany budovy pre verejnosť a z vestibulu pre obslužný personál. Priestor je vhodný na umiestnenie bankomatu.
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 5 rokov
Trhové nájomné: 155€ / 1 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 11.05.2022
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 12.05.2022
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 25.05.2022Poznámka k ponuke:
Cenovú ponuku je potrebné doručiť v zalepenej obálke označenej „PONUKOVÉ KONANIE-NEOTVÁRAŤ“, na ktorej záujemca uvedie svoj názov (obchodné meno, resp. meno a priezvisko) a adresu s označením príslušného hesla „Nájom, Nám. Hraničiarov 1/b“. Písomnú ponuku je potrebné doručiť poštou alebo odovzdať osobne do 14 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení ponuky na adresu Centrum podpory Bratislava, oddelenie nehnuteľností, Špitalska 14, 812 28 Bratislava. Pri osobnom odovzdaní ponuky je možné ponuku odovzdať počas stránkových hodín do podateľne správcu.

Cenová ponuka musí obsahovať nasledovné náležitosti:
 u fyzických osôb: meno a priezvisko, trvalé bydlisko, špecifikáciu majetku podľa oznámenia ROPK v časti nájom, účel využitia nehnuteľnosti, ponúknutú cenu, podpis záujemcu, telefónny kontakt a e-mailovú adresu,
 u právnických osôb: obchodné meno, sídlo, IČO, podpis osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti, špecifikáciu majetku podľa oznámenia v ROPK v časti nájom, účel využitia nehnuteľnosti, ponúknutú cenu, telefónny kontakt a e-mailovú adresu.

Ponuka, ktorá nebude predložená v lehote doručenia, alebo nebude spĺňať požadované podmienky, alebo nebude obsahovať cenu vyjadrenú pevnou sumou v euro, nebude akceptovaná. Kritériom pre určenie úspešného záujemcu je najvyššia ponúknutá cena. Záujemca, ktorý stanoveným spôsobom a v stanovenej lehote písomne doručil svoju cenovú ponuku a vo svojej cenovej ponuke ponúkol cenu aspoň vo výške trhovej ceny nájmu bude vyzvaný na uzavretie nájomnej zmluvy. V prípade, že dvaja alebo viacerí záujemcovia ponúknu na tú istú časť podlahovej plochy aspoň trhovú cenu nájmu, budú vyzvaní na zvýšenie cenovej ponuky.

Sledovať túto ponuku?

Po zadaní Vašej elektronickej adresy Vám budú zasielané informácie o zmene stavu tejto ponuky v okamihu vykonania zmeny.

UPOZORNENIE PRE ZÁUJEMCOV O PONÚKANÝ MAJETOK ŠTÁTU !

Záujem o ponúkaný majetok štátu možno prejaviť len písomnou cenovou ponukou doručenou správcovi. Správca môže akceptovať len včas doručené cenové ponuky najmenej vo výške požadovaného trhového nájomného a vyjadrené pevnou sumou v eurách. Do nájomného sa nezapočítavajú prevádzkové náklady za služby spojené s nájmom (zálohové platby), ktoré bude nájomca povinný hradiť okrem nájomného. Zákon nepredpokladá verejné vyhodnotenie ponuky. Výsledok ponuky sa zverejní na tejto stránke. Na uzavretie nájomnej zmluvy bude písomne oslovený záujemca s najvyššou ponukou trhového nájomného, po jeho prípadnom odstúpení bude oslovený ďalší záujemca, v poradí podľa výšky ponúknutého trhového nájomného.

Ak sa na fyzickú osobu alebo právnickú osobu vzťahuje povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, správca môže uzavrieť nájomnú zmluvu s takouto osobou len vtedy, ak je zapísaná v registri partnerov verejného sektora.

Identifikačné údaje záujemcu

Uveďte, či ide o ponuku za 1m2, alebo o ponuku za celý ponúkaný majetok a za aké obdobie.
priklady: [suma] €/1m2/rok, [suma] €/predmet nájmu/rok, [suma] €/ponuka č. 1/rok, ...