Nebytový priestor v AB Trenčín, Nám. Sv. Anny č. 7, 911 01 Trenčín, LV č. 111, Trenčín


Správca ponuky

Správca: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
IČO: 00156621
Adresa správcu: Dobrovičova 12
Mesto: Bratislava
PSČ: 812 66
Kontaktná osoba: PhDr. Zlata Schniererová
zlata.schniererova@land.gov.sk
tel.: 02/59266 144

Údaje o ponuke

Okres: Okres Trenčín
Obec: Trenčín
Katastrálne územie: Trenčín
Adresa ponúkaného majetku štátu: Nám. Sv. Anny č. 7, 911 01 Trenčín
Druh ponúkaného majetku štátu: Kancelária č. 01 v celkovej výmere 9.50 m2 na prízemí AB
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 5 rokov
Trhové nájomné: 70€ / 1 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 30.07.2021
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 31.07.2021
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 09.08.2021Poznámka k ponuke:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v súlade so zákonom č.278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov prenecháva do nájmu dočasne prebytočný nehnuteľný majetok štátu. Cenovú ponuku je potrebné doručiť v zalepenej obálke, na ktorej záujemca uvedie svoj názov ( obchodné meno, resp. meno a priezvisko) a adresu s označením príslušného hesla "Nájom – a ponúkané priestory o ktoré máte záujem, napr. Kancelária č....., o výmere ...... m2, na Prízemí AB, k. ú. ...... - "NEOTVÁRAŤ"". Písomnú ponuku je potrebné doručiť poštou alebo odovzdať osobne 10 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení ponuky. Pri osobnom odovzdaní ponuky je možné ponuku odovzdať počas stránkových hodín do podateľne správcu. Správca je povinný akceptovať len cenové ponuky vyjadrené pevnou sumou. Ak cenová ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne trhové nájomné, je správca povinný od ponuky odstúpiť. Písomne oslovený s výzvou na uzavretie nájomnej zmluvy bude len záujemca s najvyššou ponukou trhového nájomného.

Výherca ponuky

Meno Ing. Eva Nohálová
Sídlo Na Vinohrady 37, 911 05 Trenčín
Cena 630,00 €
IČO 17656028
Stav úspešná
Protokol 1629279869_zaznam_z_komisie__ing._nohalova.doc