Nehnuteľnosť k.ú. Chrámec, LV č. 99, podiel 1/2, značka "NEOTVÁRAŤ-2021/000949-SY", Chrámec


nové

Správca ponuky

Správca: Okresný úrad Banská Bystrica
IČO:
Adresa správcu: Nám. Ľ. Štúra č.1
Mesto: Banská Bystrica
PSČ: 974 05
Kontaktná osoba: JUDr. Janka Syčová
Janka.Sycova@minv.sk
tel.: 048/4306 311

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Osobitné ponukové konanie
Okres: Okres Rimavská Sobota
Obec: Chrámec
Katastrálne územie: Chrámec
Adresa ponúkaného majetku štátu: Chrámec 46
Dátum zverejnenia ponuky: 09.06.2021
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 10.06.2021
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 30.06.2021

Termín obhliadky: dohodou
Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Primeraná cena: 4 080,00 €

Poznámka k ponuke:
Záujemcovia o kúpu predmetného majetku sa môžu prihlásiť písomnou cenovou ponukou v obálke s uvedením adresy odosielateľa.
Obálku výrazne označiť značkou uvedenou v názve ponuky v registri ponúkaného majetku štátu a doručiť na korešpondenčnú adresu Okresný úrad Banská Bystrica, majetkovoprávny odbor, Nám. Ľ. Štúra 5943/1, 974 05 Banská Bystrica do 15 pracovných dní od uverejnenia ponuky. Lehota na doručenie cenových ponúk začína plynúť nasledujúci deň po dni zverejnenia ponuky.
Cenová ponuka, ktorá nebude obsahovať cenu vyjadrenú pevnou sumou v €, nebude akceptovaná.
Správca je povinný z osobitného ponukového konania vylúčiť cenovú ponuku záujemcu, ktorý je spriaznenou osobou s iným záujemcom.
Správca si v zmysle § 8a zákona č. 278/1993 Z. z. vyhradzuje právo zrušiť osobitné ponukové konanie.

Stavba
 
Identifikačné čislo 75941
Súpisné číslo stavby 46
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 220
Číslo listu vlastnictva 99
Prevádzaný majetkový podiel 1/2
Príslušenstvo oplotenie, studňa
Pozemok
 
Identifikačné čislo 75942
Parcelné číslo pozemku 219
Druh pozemku záhrada
Výmera 844 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 99
Prevádzaný majetkový podiel 1/2
Pozemok
 
Identifikačné čislo 75943
Parcelné číslo pozemku 220
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 1353 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 99
Prevádzaný majetkový podiel 1/2
Príslušenstvo pozemok zastavaný stavbou súp.č. 46