Nehnuteľnosť k.ú. Poltár, LV č. 1837, značka: NEOTVÁRAŤ 2022/002981- SY, Poltár


nové

Správca ponuky

Správca: Okresný úrad Banská Bystrica
IČO:
Adresa správcu: Nám. Ľ. Štúra č.1
Mesto: Banská Bystrica
PSČ: 974 05
Kontaktná osoba: JUDr. Janka Syčová
Janka.Sycova@minv.sk
tel.: 048/4306 311

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Vyhlásenie elektronickej aukcie
Okres: Okres Poltár
Obec: Poltár
Katastrálne územie: Poltár
Adresa ponúkaného majetku štátu: Sklárska 19
Dátum zverejnenia ponuky: 16.09.2022
Začiatok lehoty na predkladanie ponúk: 17.09.2022
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 14.10.2022

Termín obhliadky: dohodou, najneskôr 12.10.2022
Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Primeraná cena: 20 000,00 €

Poznámka k ponuke:
Okresný úrad Banská Bystrica ako správca majetku štátu v súlade so zákonom č.278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov vyhlasuje elektronickú aukciu na predaj prebytočného nehnuteľného majetku štátu.
Cenové ponuky doručujú záujemcovia v zalepenej obálke s uvedením adresy záujemcu a označením obálky značkou: NEOTVÁRAŤ: 2022/002981-SY.
Obálku žiadame doručiť na korešpondenčnú adresu: Okresný úrad Banská Bystrica, majetkovoprávny odbor, Nám. Ľ. Štúra 5943/1, 974 05 Banská Bystrica.
Cenová ponuka musí obsahovať nasledovné náležitosti:
- u fyzických osôb – meno, priezvisko, trvalé bydlisko, telefónny kontakt a e-mailovú adresu na komunikáciu počas prípravy a konania elektronickej aukcie, špecifikáciu majetku podľa zverejneného oznámenia v ROPK v časti elektronické aukcie, účel využitia, ponúkanú cenu vyjadrenú pevnou sumou v mene EURO a podpis.
- u právnických osôb – názov, sídlo, IČO, telefónny kontakt, e-mailovú adresu, meno a priezvisko zodpovedného zástupcu, zabezpečujúceho komunikáciu počas prípravy a trvania elektronickej aukcie, špecifikáciu majetku podľa oznámenia na www.ropk.sk v časti elektronická aukcia, účel využitia, ponúkanú cenu vyjadrenú pevnou sumou v mene EURO, podpis osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti.
Správca je povinný vylúčiť cenovú ponuku záujemcu:
- ktorý je spriaznenou osobou s iným záujemcom,
- ktorého cenová ponuka nebola doručená v lehote určenej správcom,
- ktorého cenová ponuka nebola vyjadrená pevnou sumou,
- ktorý v lehote určenej správcom riadne nezložil zábezpeku, ak ju správca požadoval.

Záujemcom, ktorí svoje cenové ponuky stanoveným spôsobom a v stanovenej lehote písomne doručili na adresu správcu a vo svojej cenovej ponuke ponúkli aspoň primeranú cenu, riadne uhradili zábezpeku, ak ju správca požadoval, budú zaslané informácie k elektronickej aukcii podľa § 8ab zákona o správe majetku štátu na nimi zadané e-mailové adresy najmenej 5 dní pred začatím elektronickej aukcie.
Správca si vyhradzuje právo zrušiť elektronickú aukciu a odstúpiť od ponuky.

Byt
 
Identifikačné čislo 79094
Číslo bytu 28
Podlahová plocha bytu 36 m2
Poschodie 2
Číslo vchodu 19
Súpisné číslo domu, v ktorom sa byt nachádza 505
Číslo listu vlastnictva 1837
Prevádzaný majetkový podiel na byte 1/1
Prevádzaný majetkový podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 36/2154
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je dom s bytom postavený 2133
Prevádzaný majetkový podiel na pozemku, na ktorom je dom s bytom postavený 36/2154
Pozemok
 
Identifikačné čislo 79095
Parcelné číslo pozemku 2133
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 690 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 1837
Prevádzaný majetkový podiel 36/2154