Nehnuteľnosti v k.ú. Revúca - rodinný dom a pozemky, značka NEOTVÁRAŤ: 2021/001718/LÍ , Revúca


Správca ponuky

Správca: Okresný úrad Banská Bystrica
IČO:
Adresa správcu: Nám. Ľ. Štúra č.1
Mesto: Banská Bystrica
PSČ: 974 05
Kontaktná osoba: Anna Líšková
anna.liskova@minv.sk
tel.: +421905707278

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Vyhlásenie elektronickej aukcie
Okres: Okres Revúca
Obec: Revúca
Katastrálne územie: Revúca
Adresa ponúkaného majetku štátu: Revúca, Muránska 371/32
Dátum zverejnenia ponuky: 27.10.2021
Začiatok lehoty na predkladanie ponúk: 28.10.2021
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 26.11.2021

Termín obhliadky: po dohode
Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Primeraná cena: 72 810,00 €

Poznámka k ponuke:
Okresný úrad Banská Bystrica ako správca majetku štátu vyhlasuje v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov elektronickú akciu na predaj prebytočného majetku štátu v dočasnej správe.
Cena je uvedená po znížení o 10% z pôvodnej ceny 80900,-€.
Cenovú ponuku doručte v zalepenej obálke označenej korešpondenčnou adresou záujemcu, heslom " VEA 2. kolo, k.ú. Revúca, značka NEOTVÁRAŤ: 2021/001718/LÍ, poštou na korešpondenčnú adresu správcu - Okresný úrad Banská Bystrica, Námestie Ľ. Štúra 5943/1, 97405 Banská Bystrica. Pri osobnom odovzdaní je možné cenovú ponuku odovzdať počas stránkových hodín do podateľne správcu. Cenovú ponuku doručte v termíne najneskôr do 26.11.2021 (vrátane). Cenovú ponuku je potrebné v uvedenom termíne doručiť a nie odoslať. Za deň doručenia ponuky sa považuje deň jej prijatia uvedený na odtlačku prezenčnej pečiatky správcu majetku štátu. Ponuka musí obsahovať nasledovné náležitosti:
U fyzických osôb: 1) meno a priezvisko, 2) trvalé bydlisko, 3) telefónny kontakt, 4) e-mailovú adresu záujemcu na komunikáciu počas prípravy a konania elektronickej aukcie, 5) špecifikáciu majetku podľa zverejneného oznámenia v ROPK, v časti vyhlásenie elektronickej aukcie, 6) účel využitia, 7) ponúkanú cenu vyjadrenú jednou pevnou sumou v mene euro a 8) podpis záujemcu.
U právnických osôb: 1) názov, 2) sídlo, 3) IČO, 4) telefónny kontakt, 5) e-mailovú adresu záujemcu na komunikáciu počas prípravy a konania elektronickej aukcie, 6) meno a priezvisko zodpovednej osoby zabezpečujúcej komunikáciu počas prípravy a trvania elektronickej aukcie, 7) špecifikáciu majetku podľa oznámenia v ROPK, v časti vyhlásenie elektronickej aukcie, 8) účel využitia, 9) ponúkanú cenu vyjadrenú jednou pevnou sumou v mene euro, 10) podpis osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti.
Správca je povinný vylúčiť cenovú ponuku záujemcu,
- ktorý je v zmysle ust. § 9 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení spriaznenou osobou s iným záujemcom,
- ktorého cenová ponuka nebola v lehote určenej správcom doručená alebo ktorého cenová ponuka nebola vyjadrená pevnou sumou.
Vyhlásenie elektronickej aukcie je úspešné, ak aspoň dvaja záujemcovia splnili určené podmienky. Po úspešnom vyhlásení elektronickej aukcie je správca povinný vykonať elektronickú akciu. Ak určené podmienky splní len jeden záujemca, správca s ním uzavrie kúpnu zmluvu bez vykonania elektronickej aukcie.
Podľa § 8ab ods. 2 zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu správca vyzve najmenej päť dní pred začatím elektronickej aukcie všetkých záujemcov, ktorých cenové ponuky spĺňajú určené podmienky (doručili svoje cenové ponuky stanoveným spôsobom a v stanovenej lehote na adresu správcu, vo svojej cenovej ponuke ponúkli aspoň primeranú cenu), na predkladanie nových cenových ponúk v elektronickej aukcii. Výzvy na účasť v elektronickej aukcii budú záujemcom zaslané prostredníctvom e-mailu a budú obsahovať všetky potrebné informácie v súlade s § 8ab ods. 2 zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu, t. j. informácie o prístupovom hesle do elektronickej aukčnej siene, o technických parametroch potrebných na pripojenie do elektronického aukčného systému a o ďalších relevantných skutočnostiach ohľadom podmienok predkladania cenových ponúk, priebehu a trvania elektronickej aukcie. Východiskovou cenou elektronickej aukcie je najvyššia cenová ponuka aspoň vo výške primeranej ceny ponúkaná v rámci vyhlásenia elektronickej aukcie. Správca si vyhradzuje právo zrušiť elektronickú akciu a odstúpiť od ponuky.

Stavba
 
Identifikačné čislo 76778
Súpisné číslo stavby 371
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 129
Číslo listu vlastnictva 4998
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Príslušenstvo - hospodárska budova na CKN parc. č. 130
- plot uličný na CKN parc. č. 129
- elektro prípojka
- prípojka vody
- vodomerná šachta
- kanalizačná prípojka
- prípojka plynu
Pozemok
 
Identifikačné čislo 76779
Parcelné číslo pozemku 129
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 678 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 4998
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 76780
Parcelné číslo pozemku 130
Druh pozemku záhrada
Výmera 1214 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 4998
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 76781
Parcelné číslo pozemku 97
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 12 m2
Register E
Číslo listu vlastnictva 4998
Prevádzaný majetkový podiel 1/1