Nehnuteľnosti v k.ú. Višňové, okr. Revúca, značka NEOTVÁRAŤ: 2021/001045/LÍ , Višňové


Správca ponuky

Správca: Okresný úrad Banská Bystrica
IČO:
Adresa správcu: Nám. Ľ. Štúra č.1
Mesto: Banská Bystrica
PSČ: 974 05
Kontaktná osoba: Anna Líšková
anna.liskova@minv.sk
tel.: 0905707278

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Osobitné ponukové konanie
Okres: Okres Revúca
Obec: Višňové
Katastrálne územie: Višňové
Adresa ponúkaného majetku štátu: obec Višňové, okres Revúca
Dátum zverejnenia ponuky: 29.07.2021
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 30.07.2021
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 19.08.2021

Termín obhliadky: po dohode
Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Primeraná cena: 1 240,00 €

Poznámka k ponuke:
Záujemcovia o kúpu predmetného majetku sa môžu prihlásiť písomnou cenovou ponukou v obálke s uvedením adresy odosielateľa.
Obálku výrazne označiť značkou uvedenou v názve ponuky v registri ponúkaného majetku štátu a doručiť na korešpondenčnú adresu Okresný úrad Banská Bystrica, majetkovoprávny odbor, Nám. Ľ. Štúra 5943/1, 974 05 Banská Bystrica do 15 pracovných dní od uverejnenia ponuky. Lehota na doručenie cenových ponúk začína plynúť nasledujúci deň po dni zverejnenia ponuky.
Cenová ponuka, ktorá nebude obsahovať cenu vyjadrenú pevnou sumou v €, nebude akceptovaná.
Správca je povinný z osobitného ponukového konania vylúčiť cenovú ponuku záujemcu, ktorý je spriaznenou osobou s iným záujemcom.
Správca si v zmysle § 8a zákona č. 278/1993 Z. z. vyhradzuje právo zrušiť osobitné ponukové konanie.

Bližšie informácie k vyššie uvedeným nehnuteľnostiam/ nehnuteľnosti a nahliadnutie do znaleckého posudku je možné u Mgr. Líškovej v budove Okresného úradu Banská Bystrica, Nám. Ľ. Štúra 5943/1, 974 05 B. Bystrica, tel. č. 048/4306300.

Pozemok
 
Identifikačné čislo 76267
Parcelné číslo pozemku 81
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 626 m2
Register E
Číslo listu vlastnictva 290
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 76268
Parcelné číslo pozemku 82/2
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 43 m2
Register E
Číslo listu vlastnictva 290
Prevádzaný majetkový podiel 1/1

Výherca ponuky

Stav úspešný predaj
Protokol 1630584828_zapisnica_z_opk.doc