Osobitné ponukové konanie - pozemok parc C KN 414/1 v k. ú. Ďapalovce, Ďapalovce


Správca ponuky

Správca: Ministerstvo vnútra SR
IČO: 00151866
Adresa správcu: Pribinova 2
Mesto: Bratislava
PSČ: 81272
Kontaktná osoba: Ing. Ingrid Sorgerová
ingrid.sorgerova@minv.sk
tel.: 0961805412

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Osobitné ponukové konanie
Okres: Okres Vranov nad Topľou
Obec: Ďapalovce
Katastrálne územie: Ďapalovce
Adresa ponúkaného majetku štátu: 094 05 Ďapalovce
Dátum zverejnenia ponuky: 27.10.2021
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 28.10.2021
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 11.11.2021

Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Primeraná cena: 8 800,00 €

Poznámka k ponuke:
Ministerstvo vnútra SR je správcom nehnuteľného majetku štátu nachádzajúceho sa v k. ú. Ďapalovce, obec Ďapalovce, okres Vranov nad Topľou, zapísaného na LV č. 2, a to pozemku parc. C - KN č. 414/1 zastavaná plochá a nádvorie o výmere 7354m² v spoluvlastníckom podiele 1/1.
Ponúkaný pozemok sa nachádza v extraviláne obce mimo zastavaného územia obce. Na pozemku sa nachádza hospodárske zázemie pre lesníkov.
Žiadame uchádzača, ktorý prejaví záujem o ponúkaný nehnuteľný majetok štátu, aby svoju ponuku na predaj prebytočného nehnuteľného majetku štátu zaslal v lehote na doručenie ponúk v obálke označenej „k. ú. Ďapalovce, 1. kolo OPK - NEOTVÁRAŤ" na adresu : Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Prešov, oddelenie nehnuteľností, Štúrova 7, 080 01 Prešov. Pri osobnom odovzdaní je možné cenovú ponuku odovzdať počas stránkových hodín do podateľne správcu do 14:00 hod. Cenovú ponuku doručte najneskôr do 11.11.2021 vrátane. Cenovú ponuku je potrené v uvedenom termíne doručiť, nie odoslať.

Pozemok
 
Identifikačné čislo 76775
Parcelné číslo pozemku 414/1
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 7354 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 2
Prevádzaný majetkový podiel 1/1

Výherca ponuky

Stav úspešný predaj
Protokol 1637569943_8.1_zapisnica_z_vyhodnotenia__ropk.pdf