Parcela KN-E č. 74, k.ú. Jablonové, Jablonové


nové

Správca ponuky

Správca: Okresný úrad Žilina
IČO:
Adresa správcu: Vysokoškolákov 8556/33B
Mesto: Žilina
PSČ: 010 08
Kontaktná osoba: Mgr. Lenka Palajová
lenka.palajova@minv.sk
tel.: 041/5117 297

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Osobitné ponukové konanie
Okres: Okres Bytča
Obec: Jablonové
Katastrálne územie: Jablonové
Adresa ponúkaného majetku štátu: Okresný úrad Žilina, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
Dátum zverejnenia ponuky: 12.05.2022
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 13.05.2022
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 02.06.2022

Termín obhliadky: bez obhliadky
Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Zábezpeka suma: 300,00 €
Zábezpeka banka: Štátna pokladnica Bratislava
Zábezpeka účet: SK59 8180 0000 0070 0018 0074
Zábezpeka variabilný symbol: 13552022
Primeraná cena: 3 200,00 €

Poznámka k ponuke:
Okresný úrad Žilina ako správca majetku štátu vyhlasuje v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) osobitné ponukové konanie (OPK) na predaj prebytočného nehnuteľného majetku štátu nachádzajúceho sa v k. ú. Jablonové, obec Jablonové, okres Bytča.
Písomnú cenovú ponuku je potrebné doručiť v uzatvorenej obálke výrazne označenej heslom: "OPK Jablonové - NEOTVÁRAŤ!" poštou alebo osobne do podateľne na adresu sídla správcu: Okresný úrad Žilina, majetkovoprávny odbor, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina najneskôr do 02. 06. 2022 (cenovú ponuku je potrebné do uvedeného termínu doručiť, nie odoslať). Na ponuky doručené správcovi po stanovenej lehote sa nebude prihliadať.
Ponuka záujemcov musí obsahovať:
u právnickej osoby - názov, sídlo, IČO, e-mailovú adresu záujemcu, meno a priezvisko osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti, špecifikáciu nehnuteľného majetku podľa zverejneného oznámenia, ponúkanú cenu vyjadrenú jednou pevnou sumou v mene euro (nesmie byť nižšia ako je primeraná cena), telefónny kontakt, podpis osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti, doklad o zložení zábezpeky,
u fyzickej osoby - meno, priezvisko, titul, trvalé bydlisko, e-mailovú adresu záujemcu, špecifikáciu nehnuteľného majetku podľa zverejneného oznámenia, ponúkanú cenu vyjadrenú jednou pevnou sumou v mene euro (nesmie byť nižšia ako je primeraná cena), telefónny kontakt, podpis záujemcu, doklad o zložení zábezpeky.
Správca požaduje zloženie finančnej zábezpeky vo výške 300,00 €, ktorá musí byť pripísaná na účet - IBAN: SK59 8180 0000 0070 0018 0074, VS: 13552022 do konca lehoty určenej na doručovanie písomných cenových ponúk.
Úspešného záujemcu vyzve správca majetku štátu k uzatvoreniu zmluvy. Návrh kúpnej zmluvy predloží správca majetku štátu. Podmienky vrátenia zábezpeky upravuje § 8a ods. 7 zákona. Správca majetku štátu si vyhradzuje právo OPK kedykoľvek zrušiť.
Správca je povinný vylúčiť cenovú ponuku záujemcu,
- ktorý je spriaznenou osobou s iným záujemcom,
- ktorého cenová ponuka nebola v lehote určenej správcom doručená alebo ktorého cenová ponuka nebola vyjadrená pevnou sumou,
- ktorý v lehote určenej správcom riadne nezložil zábezpeku.
Nehnuteľnosť sa predáva v stave, v akom stojí a leží.

Pozemok
 
Identifikačné čislo 78116
Parcelné číslo pozemku 74
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 284 m2
Register E
Číslo listu vlastnictva 60
Prevádzaný majetkový podiel 1/1