Parcela reg. E KN parc. č. 1341/3 k. ú. Veľké Úľany - 4. kolo OPK, Veľké Úľany


nové

Správca ponuky

Správca: Okresný úrad Trnava
IČO:
Adresa správcu: Kollárova č. 8
Mesto: Trnava
PSČ: 91702
Kontaktná osoba: Ing. Ingrid Šabršulová
ingrid.sabrsulova@minv.sk
tel.: 0335564214

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Osobitné ponukové konanie
Okres: Okres Galanta
Obec: Veľké Úľany
Katastrálne územie: Veľké Úľany
Adresa ponúkaného majetku štátu: Piesková ulica
Dátum zverejnenia ponuky: 08.06.2021
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 09.06.2021
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 24.06.2021

Termín obhliadky: nie
Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Primeraná cena: 1 192,00 €

Poznámka k ponuke:
Okresný úrad Trnava v zmysle § 8a zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov vyhlasuje osobitné ponukové konanie - 4. kolo so znížením primeranej ceny o 60% na odpredaj nehnuteľného majetku štátu v k. ú. Veľké Úľany, obec Veľké Úľany, okres Galanta zapísaného na LV č. 3783 ako parcela reg. E KN parc. č. 1341/3 orná pôda, podiel 1/1. Správca si vyhradzuje právo osobitné ponukové konanie zrušiť. Okresný úrad Trnava vylúči cenové ponuky osôb blízkych, majetkovo a personálne prepojených s iným záujemcom, cenovú ponuku záujemcu, ktorého cenová ponuka nebola v lehote určenej správcom doručená alebo ktorého cenová ponuka nebola vyjadrená pevnou sumou. Cenové ponuky s uvedením ponúknutej ceny doručte v zalepenej obálke označenej heslom "NEOTVÁRAŤ- cenová ponuka OPK k. ú. Veľké Úľany" na adresu správcu majetku: Okresný úrad Trnava, Majetkovoprávny odbor, Kollárova 8, 917 02 Trnava.
Za doručené sa považujú ponuky prijaté správcom najneskôr v posledný deň lehoty na doručovanie, t. j. v termíne do 24.06.2021.

Pozemok
 
Identifikačné čislo 75935
Parcelné číslo pozemku 1341/3
Druh pozemku orná pôda
Výmera 96 m2
Register E
Číslo listu vlastnictva 3783
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Príslušenstvo nie