Plochy na stenách v rôznych budovách FNsP Prešov_33,5m2, Prešov


nové

Správca ponuky

Správca: Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov
IČO: 00610577
Adresa správcu: Hollého 14
Mesto: Prešov
PSČ: 081 81
Kontaktná osoba: Telepunová Anna
telepunova@fnspresov.sk
tel.: +421 51/7011904

Údaje o ponuke

Okres: Okres Prešov
Obec: Prešov
Katastrálne územie: Prešov
Adresa ponúkaného majetku štátu: Hollého 14, 081 81 Prešov
Druh ponúkaného majetku štátu: 67 plôch na rôznych miestach, každá o rozlohe 0,5 m2 (0,594m x 0,841m) o celkovej ploche 33,5 m2 nachádzajúce sa na interiérových stenách budov v areáli FNsP Prešov, v okrese Prešov, obec Prešov, katastrálne územie Prešov, zapísané v katastri nehnuteľnosti vedenom Okresným úradom Prešov, katastrálny odbor, na listoch vlastníctva č.1962 a č.1611 a to:
- 8 plôch na prízemí budovy so súpisným číslom 5969 postavenej na parcele C, č.4880, LV č. 1611, Detské oddelenie NsP Prešov
- 5 plôch na prízemí budovy so súpisným číslom 11247 postavenej na parcele C, č.4882/5, LV č. 1962, neurologický pavilón
- 3 plochy v suteréne budovy so súpisným číslom 11247 postavenej na parcele C, č.4882/5, LV č. 1962, neurologický pavilón
- 8 plôch na prízemí budovy so súpisným číslom 5982 postavenej na parcele C, č.4869/1, LV č. 1962, nemocnica (pavilón psychiatrie)
- 3 plochy v suteréne budovy so súpisným číslom 11254 postavenej na parcele C, č. 4886/22, LV č. 1962, chirurgický monoblok
- 10 plôch na prízemí budovy so súpisným číslom 11254 postavenej na parcele C, č. 4886/22, LV č. 1962, chirurgický monoblok
- 5 plôch na 1.NP budovy so súpisným číslom 11254 postavenej na parcele C, č. 4886/22, LV č. 1962, chirurgický monoblok
- 1 plocha na 2.NP budovy so súpisným číslom 11254 postavenej na parcele C, č. 4886/22, LV č. 1962, chirurgický monoblok
- 2 plochy na 4.NP budovy so súpisným číslom 11254 postavenej na parcele C, č. 4886/22, LV č. 1962, chirurgický monoblok
- 2 plochy na 5.NP budovy so súpisným číslom 11254 postavenej na parcele C, č. 4886/22, LV č. 1962, chirurgický monoblok
- 2 plochy na 6.NP budovy so súpisným číslom 11254 postavenej na parcele C, č. 4886/22, LV č. 1962, chirurgický monoblok
- 2 plochy na 7.NP budovy so súpisným číslom 11254 postavenej na parcele C, č. 4886/22, LV č. 1962, chirurgický monoblok
- 2 plochy na 9.NP budovy so súpisným číslom 11254 postavenej na parcele C, č. 4886/22, LV č. 1962, chirurgický monoblok
- 2 plochy na 10. NP budovy so súpisným číslom 11254 postavenej na parcele C, č. 4886/22, LV č. 1962, chirurgický monoblok
- 6 plôch 1.NP budovy so súpisným číslom 14148 postavenej na parcele C, č. 4869/15, LV č. 1962, internistický pavilón
- 2 plochy na prízemí budovy so súpisným číslom 11259 postavenej na parcele C, č.4894/2, LV č. 1962, onkológia
- 3 plochy na prízemí budovy so súpisným číslom 11249 postavenej na parcele C, č. 4886/14, LV č. 1962, stará pôrodnica
- 1 plocha na prízemí budovy so súpisným číslom 11248 postavenej na parcele C, č. 4886/3, LV č. 1962, onkologické centrum
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 2 roky
Trhové nájomné: 78€ / 1 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 19.09.2022
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 20.09.2022
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 05.10.2022Poznámka k ponuke:
Ponúkané plochy na stenách sú vhodné na umiestnenie reklamy.

V ponuke je záujemca povinný uviesť zamýšľaný účel využitia predmetu ponuky.

Záujemca o prenájom dočasne prebytočného majetku štátu, ktorý je právnickou osobou alebo fyzickou osobou-podnikateľom, je k ponuke povinný doložiť originál alebo osvedčenú fotokópia výpisu z obchodného registra alebo iného príslušného registra alebo výpis zo živnostenského registra, nie starší ako 3 mesiace.

Minimálna cena nájmu – trhové nájomné je uvedené bez predpokladaných prevádzkových nákladov. V prípade, ak cenová ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne trhové nájomné, je FNsP Prešov povinná od ponuky odstúpiť.

V zmysle ust. § 38 zákona 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov je nájom nehnuteľností oslobodený od dane z pridanej hodnoty.

Vyhodnotenie ponúk sa bude riadiť ustanovením § 13 ods. 1 zákona o správe majetku štátu. FNsP Prešov si v zmysle ust. § 8a ods. 5 písm. b) zákona o správe majetku štátu vyhradzuje právo zrušiť ponuku.

Cenové ponuky na prenájom uvedeného nehnuteľného majetku je nevyhnutné doručiť v stanovenej lehote na adresu správcu majetku štátu osobne alebo poštou na adresu:

FNsP J. A. Reimana Prešov, budova riaditeľstva Hollého 14, Prešov 081 81
Poschodie: 1
Pracovný čas: 7:00 – 15:00 (pondelok – piatok)

s označením: „Plochy na stenách v rôznych budovách FNsP Prešov_33,5m2“ – neotvárať