podiel 1/6 na C 256 v k.ú. - obci Lakšárska Nová Ves, Lakšárska Nová Ves


nové

Správca ponuky

Správca: Okresný úrad Trnava
IČO:
Adresa správcu: Kollárova č. 8
Mesto: Trnava
PSČ: 91702
Kontaktná osoba: Mgr. Monika Fančovičová
Monika.Fancovicova@minv.sk
tel.: 0335564215

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Osobitné ponukové konanie
Okres: Okres Senica
Obec: Lakšárska Nová Ves
Katastrálne územie: Lakšárska Nová Ves
Adresa ponúkaného majetku štátu: Lakšárska Nová Ves
Dátum zverejnenia ponuky: 19.07.2021
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 20.07.2021
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 03.08.2021

Termín obhliadky: nie
Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Primeraná cena: 1 190,00 €

Poznámka k ponuke:
Cenovú ponuku doručte v zalepenej obálke označenej korešpondenčnou adresou záujemcu, s heslom " OPK 1/6 C 256 Lakšárska Nová Ves – NEOTVÁRAŤ " poštou na korešpondenčnú adresu správcu - Okresný úrad Trnava, Kollárova ul. č. 8, 917 02 Trnava. Pri osobnom odovzdaní je možné cenovú ponuku odovzdať počas stránkových hodín do podateľne správcu. Cenovú ponuku doručte v termíne najneskôr do 03.08.2021. Cenovú ponuku je potrebné v uvedenom termíne doručiť a nie odoslať. Za deň doručenia ponuky sa považuje deň jej prijatia uvedený na odtlačku prezenčnej pečiatky správcu majetku štátu. Ponuka musí obsahovať nasledovné náležitosti:
U fyzických osôb: 1) meno a priezvisko, 2) trvalé bydlisko, 3) telefónny kontakt, 4) e-mailovú adresu, 5) špecifikáciu majetku podľa zverejneného oznámenia v ROPK, v časti osobitné ponukové konanie, 6) účel využitia, 7) ponúkanú cenu vyjadrenú jednou pevnou sumou v mene euro a 8) podpis záujemcu.
U právnických osôb: 1) názov, 2) sídlo, 3) IČO, 4) telefónny kontakt, 5) e-mailovú adresu, 6) špecifikáciu majetku podľa oznámenia v ROPK, v časti osobitné ponukové konanie, 7) účel využitia, 8) ponúkanú cenu vyjadrenú jednou pevnou sumou v mene euro, 10) podpis osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti.
Správca je povinný vylúčiť cenovú ponuku záujemcu,
- ktorý je v zmysle ust. § 9 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení spriaznenou osobou s iným záujemcom,
- ktorého cenová ponuka nebola doručená v lehote určenej správcom alebo ktorého cenová ponuka nebola vyjadrená pevnou sumou.
Osobitné ponukové konanie je úspešné, ak najmenej jeden záujemca, ktorý nie je osobou spriaznenou s iným záujemcom, predloží cenovú ponuku vyjadrenú pevnou sumou najmenej vo výške primeranej ceny v lehote určenej správcom. Správca vyzve na uzavretie kúpnej zmluvy záujemcu, ktorý v osobitnom ponukovom konaní splnil určené podmienky a ponúkol najvyššiu cenovú ponuku. Pri rovnosti najvyšších cenových ponúk je správca povinný záujemcov písomne vyzvať na zvýšenie cenových ponúk v lehote určenej správcom.

Pozemok
 
Identifikačné čislo 76188
Parcelné číslo pozemku 256
Druh pozemku záhrada
Výmera 615 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 10
Prevádzaný majetkový podiel 1/6
Príslušenstvo nie