Ponuka č. 4/2021: Nájom – časť pozemku parc. č. 746/1, Trenčín


Správca ponuky

Správca: Fakultná nemocnica Trenčín
IČO: 00610470
Adresa správcu: Legionárska 28
Mesto: Trenčín
PSČ: 911 71
Kontaktná osoba: Mgr. Miriama Svatíková
miriama.svatikova@fntn.sk
tel.: 032 / 6566 501

Údaje o ponuke

Okres: Okres Trenčín
Obec: Trenčín
Katastrálne územie: Trenčín
Adresa ponúkaného majetku štátu: Legionárska 28, Trenčín
Druh ponúkaného majetku štátu: časť nehnuteľnosti - pozemku o výmere 72 m2 (9 x 8 m), ktorá je súčasťou nehnuteľnosti - pozemku, parcely registra „C“ evidovanej na katastrálnej mape ako parc. č. 746/1, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 36 234 m2, nachádzajúci sa na Legionárskej ul. č. 28, Trenčín, zapísaný na LV č. 814 vedenom Okresným úradom Trenčín, katastrálnym odborom, pre k. ú. Trenčín, obec a okres Trenčín.
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 5 rokov
Trhové nájomné: 50€ / 1 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 24.09.2021
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 25.09.2021
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 12.10.2021

Termín obhliadky: dohodou


Poznámka k ponuke:
Výška trhového nájomného je minimálne 50 €/1 m2/rok. Trhové nájomné je uvedené bez predpokladaných prevádzkových nákladov. Nájomná zmluva bude uzatvorená so záujemcom, ktorý ponúkne najvyššie trhové nájomné. Ak cenová ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne trhové nájomné, je správca povinný od ponuky odstúpiť. Správca je oprávnený zrušiť ponuku bez uvedenia dôvodu.
Bližšie informácie na tel. č. 032/6566 501. Ponuky je potrebné doručiť do 12.10.2021. Cenové ponuky záujemcov musia byť doručené správcovi v zalepenej obálke s označením "Ponuka č. 4/2021: Nájom – časť pozemku parc. č. 746/1- NEOTVÁRAŤ" a s uvedením odosielateľa najneskôr v posledný deň lehoty na doručovanie ponúk poštou alebo osobne do podateľne správcu (do 15.30 hod) na adresu Fakultná nemocnica Trenčín, Legionárska ul. 28, 911 71 Trenčín. Ponuka musí obsahovať: - u FO meno a priezvisko, trvalé bydlisko, špecifikáciu majetku podľa oznámenia v registri, oprávnenie podnikať - kópiu, ponúkanú cenu, účel využitia predmetu nájmu a podpis záujemcu; u PO: názov a sídlo, IČO, kópia výpisu z obchodného registra, špecifikáciu majetku podľa oznámenia v registri, ponúkanú cenu, účel využitia predmetu nájmu a podpis osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti.
Na ponuky prijaté po tomto termíne správca nebude prihliadať. Do vyhodnotenia súťaže budú zaradené len také ponuky, ktoré budú v súlade s podmienkami predkladania ponúk.

Výherca ponuky

Meno I.M.D.K. predajne, s.r.o.
Sídlo M. Turkovej 22, 911 01 Trenčín
Cena 3672,00 €
IČO 46031545
Stav úspešná
Protokol 1634219813_zapisnica__najom_42021.doc