Ponuka č. 79/2021: Nájom - nebytový priestor, NEOTVÁRAŤ, Žilina


nové

Správca ponuky

Správca: Fakultná nemocnica s poliklinikou, Žilina
IČO: 17335825
Adresa správcu: ul. V. Spanyola 43
Mesto: Žilina
PSČ: 01207
Kontaktná osoba: JUDr. Matej Hlavoň
pravne@fnspza.sk
tel.: 041/5110 837

Údaje o ponuke

Okres: Okres Žilina
Obec: Žilina
Katastrálne územie: Žilina
Adresa ponúkaného majetku štátu: Ul. Vojtecha Spanyola 43, 012 07 Žilina
Druh ponúkaného majetku štátu: časť bočnej steny budovy – vrátnica o výmere 2 m2 so súp. č. 1739 postavenej na parc. CKN č. 2229/2 – zastavané plochy a nádvoria, katastrálne územie Žilina, zapísané na LV č. 164 Okresný úrad Žilina, katastrálny odbor.
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 5 rokov
Trhové nájomné: 125€ / 1 m2 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 21.07.2021
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 22.07.2021
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 02.08.2021Poznámka k ponuke:
Predkladanie ponúk: v zalepenej obálke s označením: "Ponuka č. 79/2021: Nájom – nebytové priestory, NEOTVÁRAŤ", poslať poštou, alebo osobne do podateľne príjemcu, t. j. FNsP Žilina, ul. V. Spanyola č. 43, 012 07 Žilina v lehote do 12 kalendárnych dní od zverejnenia tejto ponuky v registri s adresou odosielateľa. Za deň doručenia ponuky sa považuje deň prijatia uvedený na odtlačku prezentačnej pečiatky príjemcu. Jediným kritériom
výberu je ponúknutá cena za m2/rok nájmu bez služieb spojených s nájmom. Ponuka musí obsahovať: - u FO meno a priezvisko, trvalé bydlisko, špecifikáciu majetku podľa oznámenia v registri, oprávnenie podnikať - kópiu, ponúkanú cenu, účel využitia nebyt. priestorov a podpis záujemcu; u PO: názov a sídlo, IČO, kópia výpisu z obchodného registra, špecifikáciu majetku podľa oznámenia v registri, ponúkanú cenu, účel využitia nebyt. priestorov a podpis osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti. Do vyhodnotenia súťaže budú zaradené len také ponuky, ktoré budú v súlade s podmienkami predkladania ponúk. Prenajímateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od ponuky, ak cenová ponuka od žiadneho záujemcu nedosiahne minimálne výšku trhového nájomného uvedeného v registri. Správca majetku je oprávnený zrušiť ponuku bez uvedenia dôvodu. V súčasnosti sú uvedené priestory časť bočnej steny budovy – vrátnice využité na účel reklamno – informačnej plochy a na tento účel môžu byť využívané aj naďalej. V zmysle § 8b ods. 5 zák. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu fyzická osoba a právnická osoba, na ktorú sa vzťahuje povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, môže byť nadobúdateľom alebo užívateľom majetku štátu podľa tohto zákona len vtedy, ak je zapísaná v registri partnerov verejného sektora. Suma za nebytové priestory: 125EUR bez DPH za 1 m2 za rok.

Sledovať túto ponuku?

Po zadaní Vašej elektronickej adresy Vám budú zasielané informácie o zmene stavu tejto ponuky v okamihu vykonania zmeny.

UPOZORNENIE PRE ZÁUJEMCOV O PONÚKANÝ MAJETOK ŠTÁTU !

Záujem o ponúkaný majetok štátu možno prejaviť len písomnou cenovou ponukou doručenou správcovi. Správca môže akceptovať len včas doručené cenové ponuky najmenej vo výške požadovaného trhového nájomného a vyjadrené pevnou sumou v eurách. Do nájomného sa nezapočítavajú prevádzkové náklady za služby spojené s nájmom (zálohové platby), ktoré bude nájomca povinný hradiť okrem nájomného. Zákon nepredpokladá verejné vyhodnotenie ponuky. Výsledok ponuky sa zverejní na tejto stránke. Na uzavretie nájomnej zmluvy bude písomne oslovený záujemca s najvyššou ponukou trhového nájomného, po jeho prípadnom odstúpení bude oslovený ďalší záujemca, v poradí podľa výšky ponúknutého trhového nájomného.

Ak sa na fyzickú osobu alebo právnickú osobu vzťahuje povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, správca môže uzavrieť nájomnú zmluvu s takouto osobou len vtedy, ak je zapísaná v registri partnerov verejného sektora.

Identifikačné údaje záujemcu

Uveďte, či ide o ponuku za 1m2, alebo o ponuku za celý ponúkaný majetok a za aké obdobie.
priklady: [suma] €/1m2/rok, [suma] €/predmet nájmu/rok, [suma] €/ponuka č. 1/rok, ...