Ponuka prenájmu nebytových priestorov - kancelária č. 322, Rožňava


Správca ponuky

Správca: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave
IČO: 17335957
Adresa správcu: Špitálska 3
Mesto: Rožňava
PSČ: 04801
Kontaktná osoba: Ing. Andrea Albertová
rv.albertova@uvzsr.sk
tel.: 058/7323257,58

Údaje o ponuke

Okres: Okres Rožňava
Obec: Rožňava
Katastrálne územie: Rožňava
Adresa ponúkaného majetku štátu: Špitálska 2212/3, 048 01 Rožňava
Druh ponúkaného majetku štátu: Ide o nebytový priestor - kanceláriu č.327, na 3. poschodí o rozlohe 14,25 m2, v budove RÚVZ Rožňava, Špitálska 3, Rožňava, so súp. č. 2212, postavenej na parc. 559/29 – zastavané plochy a nádvoria, katastrálne územie Rožňava, zapísané na LV č. 3467 Okresný úrad Rožňava, katastrálny odbor
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 5
Trhové nájomné: 25€ / 1 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 26.10.2021
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 27.10.2021
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 05.11.2021

Termín obhliadky: podľa dohody s kontaktnou osobou


Poznámka k ponuke:
Predkladanie ponúk: v zalepenej obálke s označením: "Ponuka prenájom kancelárie č. 322, NEOTVÁRAŤ", poslať poštou, alebo osobne do podateľne príjemcu, t. j. RÚVZ Rožňava, Špitálska 3, 048 01 Rožňava v lehote do 10 kalendárnych dní od zverejnenia tejto ponuky v registri s adresou odosielateľa. Za deň doručenia ponuky sa považuje deň prijatia uvedený na odtlačku prezentačnej pečiatky príjemcu. Jediným kritériom výberu je ponúknutá cena za m2/rok nájmu bez služieb spojených s nájmom. Ponuka musí obsahovať: - u FO meno a priezvisko, trvalé bydlisko, špecifikáciu majetku podľa oznámenia v registri, oprávnenie podnikať - kópiu, ponúkanú cenu, účel využitia nebyt. priestorov a podpis záujemcu; u PO: názov a sídlo, IČO, kópia výpisu z obchodného registra, špecifikáciu majetku podľa oznámenia v registri, ponúkanú cenu, účel využitia nebyt. priestorov a podpis osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti. Do vyhodnotenia súťaže budú zaradené len také ponuky, ktoré budú v súlade s podmienkami predkladania ponúk. Prenajímateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od ponuky, ak cenová ponuka od žiadneho záujemcu nedosiahne minimálne výšku trhového nájomného uvedeného v registri. Správca majetku je oprávnený zrušiť ponuku bez uvedenia dôvodu. V súčasnosti sú uvedené nebytové priestory využité na účel - kancelária. V zmysle § 8b ods. 5 zák. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu fyzická osoba a právnická osoba, na ktorú sa vzťahuje povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, môže byť nadobúdateľom alebo užívateľom majetku štátu podľa tohto zákona len vtedy, ak je zapísaná v registri partnerov verejného sektora. Suma za nebytové priestory: 25 EUR za 1 m2 za rok.