Pozemky "C"KN parc.č. 1585/3 a 1609/31 v k. ú. Vrútky, Martin


nové

Správca ponuky

Správca: Ministerstvo obrany SR
IČO: 30845572
Adresa správcu: Kutuzovova 8
Mesto: Bratislava
PSČ: 832 47
Kontaktná osoba: Ing. Anton Pikula
anton.pikula@mil.sk
tel.: 0960 412 296

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Osobitné ponukové konanie
Okres: Okres Martin
Obec: Martin
Katastrálne územie: Vrútky
Adresa ponúkaného majetku štátu: pozemky v blízkosti ul Karvaša Bláhovca Vrútky
Dátum zverejnenia ponuky: 04.08.2022
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 05.08.2022
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 13.09.2022

Termín obhliadky: Obhliadka sa uskutoční iba na základe telefonickej požiadavky najneskôr do 6.9. 2022 do 14:00 hod. na tel. č. 0960515753 (Ing. Pikula)
Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Zábezpeka suma: 780,00 €
Zábezpeka banka: Štátna pokladnica
Zábezpeka účet: SK59 8180 0000 0070 0018 3857
Zábezpeka variabilný symbol: 095000122
Primeraná cena: 7 800,00 €

Poznámka k ponuke:
Pozemok parc. C KN č. 1585/3 je zastavaný prístupovou komunikáciou, ktorá nie je vo vlastníctve SR.
Majetok je bližšie špecifikovaný v znaleckom posudku č. 43/2022 vypracovanom znalkyňou Ing. Oľgou Gašpárekovou.
Heslo na označenie obálky: "Pozemky Vrútky"
Spôsob predloženia cenovej ponuky:
Cenovú ponuku doručte v zalepenej obálke označenej korešpondenčnou adresou záujemcu, príslušným heslom a označením „NEOTVÁRAŤ“ poštou na adresu Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a infraštruktúry, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava v termíne najneskôr do 13. septembra 2022 alebo osobne cestou podateľne na adrese Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a infraštruktúry, Za kasárňou 3, Bratislava, v termíne najneskôr do 13. septembra 2022 do 12.00 hod. (cenovú ponuku je potrebné do uvedeného termínu doručiť a nie odoslať).
Cenová ponuka musí obsahovať nasledovné náležitosti:
U fyzických osôb – meno, priezvisko, trvalé bydlisko, číslo účtu na prípadné vrátenie finančnej zábezpeky, špecifikáciu majetku podľa zverejneného oznámenia, účel využitia nehnuteľnosti, ponúkanú cenu vyjadrenú jednou pevnou sumou v € a podpis záujemcu.
U právnických osôb – názov, sídlo, číslo účtu na prípadné vrátenie finančnej zábezpeky, IČO, špecifikáciu majetku podľa zverejneného oznámenia, účel využitia nehnuteľnosti, ponúkanú cenu vyjadrenú jednou pevnou sumou v € a podpis osoby, oprávnenej konať v mene spoločnosti.
Spôsob zloženia finančnej zábezpeky:
Ministerstvo obrany SR, ako správca predmetného majetku štátu od záujemcov vyžaduje zloženie finančnej zábezpeky vo výške 10% primeranej ceny. Finančná zábezpeka musí byť pripísaná na bankový účet Ministerstva obrany SR vedený v Štátnej pokladnici najneskôr v posledný deň lehoty na doručovanie ponúk. (č. účtu IBAN: SK59 8180 0000 0070 0018 3857, názov príjemcu: MO SR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava, účel platby: uviesť variabilný symbol pre jednotlivé predmety ponuky).
Zložením finančnej zábezpeky záujemca potvrdzuje svoj súhlas s použitím finančnej zábezpeky na úhradu časti kúpnej ceny v prípade, že príde k uzavretiu kúpnej zmluvy medzi ním a predávajúcim.
So zloženou finančnou zábezpekou je Ministerstvo obrany SR povinné naložiť v súlade s § 8a ods. 7 zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.
Ministerstvo obrany SR je povinné vylúčiť cenovú ponuku záujemcu,
• ktorý je podľa § 9 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov spriaznenou osobou s iným záujemcom,
• ktorého cenová ponuka nebola doručená v lehote, stanovenej v tejto ponuke osobitných ponukových konaní alebo ktorého cenová ponuka nebola vyjadrená pevnou sumou,
• ktorý v lehote stanovenej v tejto ponuke osobitných ponukových konaní riadne nezložil zábezpeku.
Ostatné náležitosti cenovej ponuky je možné doplniť podľa požiadavky správcu, v ním stanovenom termíne. Pre urýchlenie konania odporúčame uviesť aj mailový alebo telefonický kontakt. Ministerstvo obrany SR si vyhradzuje právo, od úspešného záujemcu dodatočne žiadať predloženie vyhlásenia, že nie je spriaznenou osobou s iným záujemcom.
Ministerstvo obrany SR nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty.
Obhliadku objektov je možné zabezpečiť aj mimo uvedených termínov, ale len po predchádzajúcom telefonickom dohovore.
Ministerstvo obrany SR si v súlade s § 8a ods. 5 zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov vyhradzuje právo osobitné ponukové konanie zrušiť.
Na platnosť kúpnej zmluvy sa vyžaduje súhlas Ministerstva financií Slovenskej republiky.
Ministerstvo obrany SR je povinné podľa § 8d ods. 2 písm. g) zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov vyhodnotenie osobitného ponukového konania vrátane identifikačných údajov všetkých záujemcov a ich cenových ponúk zverejniť v registri ponúkaného majetku na www.ropk.sk.
Účasťou v tomto osobitnom ponukovom konaní záujemca vyslovuje svoj súhlas s tu uverejnenými podmienkami osobitného ponukového konania.

Pozemok
 
Identifikačné čislo 78703
Parcelné číslo pozemku 1585/3
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 385 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 5065
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 78704
Parcelné číslo pozemku 1609/31
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 2 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 5065
Prevádzaný majetkový podiel 1/1