Pozemok parc. č. 4777/17 v k. ú. Zlaté Moravce, Zlaté Moravce


Správca ponuky

Správca: Okresný úrad Nitra
IČO:
Adresa správcu: Štefánikova tr. 69
Mesto: Nitra
PSČ: 94901
Kontaktná osoba: Ing. Peter Kopček
peter.kopcek2@minv.sk
tel.: 037/65 49 223

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Osobitné ponukové konanie
Okres: Okres Zlaté Moravce
Obec: Zlaté Moravce
Katastrálne územie: Zlaté Moravce
Adresa ponúkaného majetku štátu: bez uvedenia adresy
Dátum zverejnenia ponuky: 01.12.2022
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 02.12.2022
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 16.12.2022

Termín obhliadky: dohodou
Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Zábezpeka suma: 130,00 €
Zábezpeka banka: 8180
Zábezpeka účet: SK5981800000007000180074
Zábezpeka variabilný symbol: 2022000945
Primeraná cena: 1 350,00 €

Poznámka k ponuke:
Primeraná cena bola znížená o 10% (primeraná cena: 1500,-€). Písomné ponuky s navrhovanou cenou doručte v uzatvorenej obálke označenej adresou záujemcu a heslom "OPK - Pozemok parc. č. 4777/17 v k. ú. Zlaté Moravce - NEOTVÁRAŤ" poštou na korešpondenčnú adresu Okresného úradu Nitra, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra alebo osobne cestou podateľne Okresného úradu Nitra, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra v termíne najneskôr do 16.12.2022 (cenovú ponuku je potrebné do uvedeného termínu doručiť a nie odoslať).
Cenová ponuka musí obsahovať nasledovné náležitosti:
U fyzických osôb – meno, priezvisko, trvalé bydlisko, e-mailovú adresu záujemcu , špecifikáciu majetku podľa zverejneného oznámenia, ponúkanú cenu vyjadrenú jednou pevnou sumou v mene Euro a podpis záujemcu.
U právnických osôb – názov, sídlo, e-mailovú adresu záujemcu a meno a priezvisko zodpovedného zástupcu záujemcu, IČO, špecifikáciu majetku podľa zverejneného oznámenia, ponúkanú cenu vyjadrenú jednou pevnou sumou v mene Euro a podpis osoby, oprávnenej konať v mene spoločnosti.
Správca žiada zloženie finančnej zábezpeky vo výške 130,- €, ktorá musí byť pripísaná na účet IBAN: SK5981800000007000180074, VS: 2022000945 do konca lehoty na doručovanie cenových ponúk t. j. do dňa 16.12.2022. Úspešného záujemcu vyzve správca majetku štátu k uzatvoreniu zmluvy. Návrh kúpnej zmluvy predloží správca majetku štátu. Podmienky vrátenia zábezpeky upravuje § 8a ods. 7 zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (Záujemcovi, ktorý nesplnil určené podmienky alebo ktorý odstúpil od svojej cenovej ponuky pred vyhodnotením osobitného ponukového konania, sa zábezpeka vráti po vyhodnotení osobitného ponukového konania. Záujemcovi, ktorý nebol vyzvaný na uzavretie zmluvy, aj keď splnil určené podmienky, sa zábezpeka vráti po úhrade kúpnej ceny kupujúcim, najneskôr do 90 dní od vyhodnotenia osobitného ponukového konania). Správca majetku štátu si vyhradzuje právo osobitné ponukové konanie kedykoľvek zrušiť.
Správca je povinný vylúčiť cenovú ponuku záujemcu,
- ktorý je spriaznenou osobou s iným záujemcom,
- ktorého cenová ponuka nebola v lehote určenej správcom doručená alebo ktorého cenová ponuka nebola vyjadrená pevnou sumou,
- ktorý v lehote určenej správcom riadne nezložil zábezpeku, ak ju správca požadoval.
Nehnuteľnosti sa predávajú v takom stave v akom sa momentálne nachádzajú. Vypratanie a vyčistenie predávaných nehnuteľností je na náklady kupujúceho.

Pozemok
 
Identifikačné čislo 79661
Parcelné číslo pozemku 4777/17
Druh pozemku ostatná plocha
Výmera 83 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 3638
Prevádzaný majetkový podiel 1/1

Výherca ponuky

Stav neúspešný predaj
Protokol 1671528633_zapisnica_opk_19.12.2022.docx