Pozemok parc. KN - E č. 2146/1 v k. ú. Priekopa v podiele 1/1 - opakovaná ponuka, Martin


Správca ponuky

Správca: Okresný úrad Žilina
IČO:
Adresa správcu: Vysokoškolákov 8556/33B
Mesto: Žilina
PSČ: 010 08
Kontaktná osoba: Mgr. Roman Móric
roman.moric@minv.sk
tel.: 041/5117 384

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Vyhlásenie elektronickej aukcie
Okres: Okres Martin
Obec: Martin
Katastrálne územie: Priekopa
Adresa ponúkaného majetku štátu: Okresný úrad Žilina, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
Dátum zverejnenia ponuky: 01.12.2022
Začiatok lehoty na predkladanie ponúk: 02.12.2022
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 30.12.2022

Termín obhliadky: bez obhliadky, v prípade záujmu poskytneme fotodokumentáciu a opis pozemku zo znaleckého posudku
Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Zábezpeka suma: 5 000,00 €
Zábezpeka banka: Štátna pokladnica Bratislava
Zábezpeka účet: SK59 8180 0000 0070 0018 0074
Zábezpeka variabilný symbol: 135142022
Primeraná cena: 53 060,00 €

Poznámka k ponuke:
Okresný úrad Žilina ako správca majetku štátu v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") vyhlasuje elektronickú aukciu na predaj prebytočného nehnuteľného majetku štátu nachádzajúceho sa v k. ú. Priekopa, obec a okres Martin.

Písomnú cenovú ponuku doručte v uzatvorenej obálke výrazne označenej heslom: "VEA Priekopa - NEOTVÁRAŤ!" poštou alebo osobne do podateľne na adresu sídla správcu: Okresný úrad Žilina, majetkovoprávny odbor, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina najneskôr do 30. 12. 2022 (cenovú ponuku je potrebné do uvedeného termínu doručiť, nie odoslať). Na ponuky doručené správcovi po stanovenej lehote sa nebude prihliadať.

Ponuka záujemcov musí obsahovať:
u právnickej osoby - názov, sídlo, IČO, e-mailovú adresu záujemcu, meno a priezvisko osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti, špecifikáciu nehnuteľného majetku podľa zverejneného oznámenia, ponúkanú cenu vyjadrenú jednou pevnou sumou v mene euro (nesmie byť nižšia ako je primeraná cena), telefónny kontakt, podpis osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti, doklad o zložení zábezpeky,

u fyzickej osoby - meno, priezvisko, titul, trvalé bydlisko, e-mailovú adresu záujemcu, špecifikáciu nehnuteľného majetku podľa zverejneného oznámenia, ponúkanú cenu vyjadrenú jednou pevnou sumou v mene euro (nesmie byť nižšia ako je primeraná cena), telefónny kontakt, podpis záujemcu, doklad o zložení zábezpeky.

Správca požaduje zloženie finančnej zábezpeky vo výške 5 000,00 €, ktorá musí byť pripísaná na účet - IBAN: SK59 8180 0000 0070 0018 0074, VS: 135142022 do konca lehoty určenej na doručovanie cenových ponúk. Všetci záujemcovia, ktorých písomné cenové ponuky spĺňajú určené podmienky, budú vyzvaní najmenej 5 dní pred začatím samotnej elektronickej aukcie na predkladanie nových cenových ponúk v elektronickej aukcii.

Úspešného záujemcu vyzve správca majetku štátu k uzatvoreniu zmluvy. Návrh kúpnej zmluvy predloží správca majetku štátu. Podmienky vrátenia zábezpeky upravuje § 8ab ods. 7 zákona. Správca majetku štátu si vyhradzuje právo vyhlásenie elektronickej aukcie kedykoľvek zrušiť.

Správca je povinný vylúčiť cenovú ponuku záujemcu,
- ktorý je spriaznenou osobou s iným záujemcom,
- ktorého cenová ponuka nebola v lehote určenej správcom doručená alebo ktorého cenová ponuka nebola vyjadrená jednou pevnou sumou,
- ktorý v lehote určenej správcom riadne nezložil zábezpeku.

Nehnuteľnosť sa predáva v stave, v akom stojí a leží.
Pozemok sa nachádza v ochrannom pásme železničnej trate. Pozemok je rovinatý, zatrávnený, voľne prístupný cez priemyselný areál. Na pozemku nie sú vedené ťarchy a vecné bremená.


Pozemok
 
Identifikačné čislo 79666
Parcelné číslo pozemku 2146/1
Druh pozemku orná pôda
Výmera 4930 m2
Register E
Číslo listu vlastnictva 3450
Prevádzaný majetkový podiel 1/1

Vyhodnotenie vyhlásenia elektronickej aukcie

Stav neúspešný
Počet predložených ponúk 0
Počet ponúk, ktorý splnili určené podmienky 0
Protokol 1673439044_zapis_vea_priekopa__01_2023.pdf