Pozemok parc. KN - E č. 3322/102 v k. ú. Martin, Martin


Správca ponuky

Správca: Okresný úrad Žilina
IČO:
Adresa správcu: Vysokoškolákov 8556/33B
Mesto: Žilina
PSČ: 010 08
Kontaktná osoba: Mgr. Roman Móric
roman.moric@minv.sk
tel.: 041/5117 384

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Vyhlásenie elektronickej aukcie
Okres: Okres Martin
Obec: Martin
Katastrálne územie: Martin
Adresa ponúkaného majetku štátu: Okresný úrad Žilina, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
Dátum zverejnenia ponuky: 28.10.2021
Začiatok lehoty na predkladanie ponúk: 29.10.2021
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 29.11.2021

Termín obhliadky: bez obhliadky, v prípade záujmu poskytneme fotodokumentáciu a opis pozemku zo znaleckého posudku
Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Zábezpeka suma: 3 000,00 €
Zábezpeka banka: Štátna pokladnica Bratislava
Zábezpeka účet: SK59 8180 0000 0070 0018 0074
Zábezpeka variabilný symbol: 13552021
Primeraná cena: 30 000,00 €

Poznámka k ponuke:
Okresný úrad Žilina ako správca majetku štátu vyhlasuje v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") elektronickú aukciu na predaj prebytočného majetku štátu nachádzajúceho sa v k. ú. Martin, obec Martin, okres Martin.
Písomnú cenovú ponuku doručte v uzatvorenej obálke výrazne označenej heslom: "VEA Martin - NEOTVÁRAŤ!" poštou alebo osobne do podateľne na adresu sídla správcu: Okresný úrad Žilina, majetkovoprávny odbor, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina najneskôr do 29. 11. 2021 (cenovú ponuku je potrebné do uvedeného termínu doručiť, nie odoslať). Na ponuky doručené správcovi po stanovenej lehote sa nebude prihliadať.
Ponuka záujemcov musí obsahovať:
u právnickej osoby - názov, sídlo, IČO, e-mailovú adresu záujemcu, meno a priezvisko osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti, špecifikáciu nehnuteľného majetku podľa zverejneného oznámenia, ponúkanú cenu vyjadrenú jednou pevnou sumou v mene euro (nesmie byť nižšia ako je primeraná cena), telefónny kontakt, podpis osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti, doklad o zložení zábezpeky,

u fyzickej osoby - meno, priezvisko, titul, trvalé bydlisko, e-mailovú adresu záujemcu, špecifikáciu nehnuteľného majetku podľa zverejneného oznámenia, ponúkanú cenu vyjadrenú jednou pevnou sumou v mene euro (nesmie byť nižšia ako je primeraná cena), telefónny kontakt, podpis záujemcu, doklad o zložení zábezpeky.

Správca požaduje zloženie finančnej zábezpeky vo výške 3 000,00 €, ktorá musí byť pripísaná na účet - IBAN: SK59 8180 0000 0070 0018 0074, VS: 13552021 do konca lehoty na doručovanie cenových ponúk. Všetci záujemcovia, ktorých písomné cenové ponuky spĺňajú určené podmienky, budú vyzvaní najmenej 5 dní pred začatím elektronickej aukcie na predkladanie nových cenových ponúk v elektronickej aukcii.
Úspešného záujemcu vyzve správca majetku štátu k uzatvoreniu zmluvy. Návrh kúpnej zmluvy predloží správca majetku štátu. Podmienky vrátenia zábezpeky upravuje § 8ab ods. 7 zákona. Správca majetku štátu si vyhradzuje právo vyhlásenie elektronickej aukcie kedykoľvek zrušiť.
Správca je povinný vylúčiť cenovú ponuku záujemcu,
- ktorý je spriaznenou osobou s iným záujemcom,
- ktorého cenová ponuka nebola v lehote určenej správcom doručená alebo ktorého cenová ponuka nebola vyjadrená pevnou sumou,
- ktorý v lehote určenej správcom riadne nezložil zábezpeku.
Nehnuteľnosť sa predáva v stave, v akom stojí a leží.
Ide o pozemok nachádzajúci sa v meste Martin v okrajovej časti v priemyselnej časti. K pozemku je sťažený prístup vedľa železničnej trate zarastený náletovými drevinami a len po nespevnenej ploche alebo len cez iný areál v blízkosti pozemku. K pozemku je vybudovaný vodovod a elektrika po pozemkoch iných vlastníkov. Negatívny faktor pôsobiaci na pozemok je rušivý z okolitej železničnej trate. Pozemok je rovinatý, čiastočne zastavaný spevnenou plochou s možnosťou parkovania áut a čiastočne je zarastený náletovými drevinami. Prístup k pozemku nie je zabezpečený z verejne prístupného pozemku.

Pozemok
 
Identifikačné čislo 76782
Parcelné číslo pozemku 3322/102
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 1770 m2
Register E
Číslo listu vlastnictva 7312
Prevádzaný majetkový podiel 1/1

Sledovať túto ponuku?

Po zadaní Vašej elektronickej adresy Vám budú zasielané informácie o zmene stavu tejto ponuky v okamihu vykonania zmeny.

UPOZORNENIE PRE ZÁUJEMCOV O PONÚKANÝ MAJETOK ŠTÁTU !

Záujem o ponúkaný majetok štátu možno prejaviť len písomnou žiadosťou včas doručenou správcovi. Účelom vyhlásenia elektronickej aukcie (1. fáza) je zistiť okruh potenciálnych záujemcov o ponúkaný majetok štátu. Zákon nepredpokladá verejné vyhodnotenie vyhlásenia elektronickej aukcie. Výsledok vyhlásenia elektronickej aukcie (1. fáza), bez uvedenia identifikačných údajov záujemcov, sa zverejní na tejto stránke.

Vyhlásenie elektronickej aukcie je úspešné, ak aspoň dvaja záujemcovia splnili určené podmienky, teda
- nie sú osobou spriaznenou (§ 9 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) s iným záujemcom,
- predložili cenovú ponuku vyjadrenú pevnou sumou najmenej v požadovanej výške a 
- riadne a včas uhradili zábezpeku, ak táto bola správcom požadovaná.

Po úspešnom vyhlásení elektronickej aukcie sa vykoná samotná elektronická aukcia (2. fáza), o  ktorej bude správca záujemcov, ktorí splnili uvedené podmienky, včas informovať. V elektronickej aukcii (2. fáza) môžu záujemcovia predkladať nové cenové ponuky, ktoré sú vyššie než predchádzajúca najvyššia cenová ponuka iného záujemcu („licitovať“).

Ak určené podmienky splní len jeden záujemca, správca s ním uzavrie kúpnu zmluvu bez vykonania elektronickej aukcie.

Zábezpeka záujemcu, s ktorým sa uzavrela kúpna zmluva, sa zarátava do kúpnej ceny. Ak vyzvaný záujemca neuzatvorí kúpnu zmluvu v lehote určenej správcom alebo správca odstúpi od kúpnej zmluvy, pretože kupujúci v dohodnutej lehote nezaplatil kúpnu cenu, zábezpeka prepadne v prospech štátu.

Záujemcovi, ktorý nesplnil podmienky alebo ktorý odstúpil od svojej cenovej ponuky pred vyhodnotením vyhlásenia elektronickej aukcie (1. fáza), sa zábezpeka vráti po jeho vyhodnotení. Záujemcovi, ktorý nebol vyzvaný na uzavretie zmluvy, aj keď splnil určené podmienky, sa zábezpeka vráti po úhrade kúpnej ceny kupujúcim, najneskôr do 90 dní od ukončenia elektronickej aukcie (2. fáza).

Ak sa na fyzickú osobu alebo právnickú osobu vzťahuje povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, správca môže uzavrieť kúpnu zmluvu s takouto osobou len vtedy, ak je zapísaná v registri partnerov verejného sektora

Identifikačné údaje záujemcu