Prenájom časti pozemku v Karlovej Vsi, Bratislava - mestská časť Karlova Ves


nové

Správca ponuky

Správca: Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
IČO: 30810710
Adresa správcu: Štefanovičova 3
Mesto: Bratislava
PSČ: 81005
Kontaktná osoba: Ing. Michaela Junková
michaela.junkova@normoff.gov.sk
tel.: +421220907239

Údaje o ponuke

Okres: Okres Bratislava IV
Obec: Bratislava - mestská časť Karlova Ves
Katastrálne územie: Bratislava - mestská časť Karlova Ves
Adresa ponúkaného majetku štátu: Karloveská 63, 841 04 Bratislava
Druh ponúkaného majetku štátu: Časť pozemku, parcelné číslo 2347/24 – zastavané plochy a nádvoria zapísané na liste vlastníctva číslo 5467 o výmere 20 m2 v celosti, parcely registra „C“, evidovaného katastrálnym odborom v katastri nehnuteľností Okresného úradu Bratislava, okres Bratislava IV, obec Bratislava – mestská časť Karlova Ves, katastrálne územie Karlova Ves.
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 5 rokov
Trhové nájomné: 188€ / 20 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 22.11.2021
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 23.11.2021
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 02.12.2021

Termín obhliadky: Po telefonickej dohode.


Poznámka k ponuke:
Najvyššie ponúkané nájomné v zmysle § 13 ods. 1 zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.
Prenajímateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od ponuky, ak cenová ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne výšku trhového nájomného. Ponuka musí byť vyjadrená pevnou sumou v €/20m2/rok.
Písomné ponuky posielajte v zalepenej obálke na adresu: Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, Štefanovičova 3, P. O. BOX 76, 810 05 Bratislava 15
Obálku viditeľne označte: "PRENÁJOM 20 - NEOTVÁRAŤ"

Sledovať túto ponuku?

Po zadaní Vašej elektronickej adresy Vám budú zasielané informácie o zmene stavu tejto ponuky v okamihu vykonania zmeny.

UPOZORNENIE PRE ZÁUJEMCOV O PONÚKANÝ MAJETOK ŠTÁTU !

Záujem o ponúkaný majetok štátu možno prejaviť len písomnou cenovou ponukou doručenou správcovi. Správca môže akceptovať len včas doručené cenové ponuky najmenej vo výške požadovaného trhového nájomného a vyjadrené pevnou sumou v eurách. Do nájomného sa nezapočítavajú prevádzkové náklady za služby spojené s nájmom (zálohové platby), ktoré bude nájomca povinný hradiť okrem nájomného. Zákon nepredpokladá verejné vyhodnotenie ponuky. Výsledok ponuky sa zverejní na tejto stránke. Na uzavretie nájomnej zmluvy bude písomne oslovený záujemca s najvyššou ponukou trhového nájomného, po jeho prípadnom odstúpení bude oslovený ďalší záujemca, v poradí podľa výšky ponúknutého trhového nájomného.

Ak sa na fyzickú osobu alebo právnickú osobu vzťahuje povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, správca môže uzavrieť nájomnú zmluvu s takouto osobou len vtedy, ak je zapísaná v registri partnerov verejného sektora.

Identifikačné údaje záujemcu

Uveďte, či ide o ponuku za 1m2, alebo o ponuku za celý ponúkaný majetok a za aké obdobie.
priklady: [suma] €/1m2/rok, [suma] €/predmet nájmu/rok, [suma] €/ponuka č. 1/rok, ...