Prenájom kancelárie č. 1.10 o výmere 23,66 m2 v PCÚ Lučenec, Lučenec


Správca ponuky

Správca: Finančné riaditeľstvo SR
IČO: 42499500
Adresa správcu: Lazovná 63
Mesto: Banská Bystrica
PSČ: 974 01
Kontaktná osoba: Mgr. Mária Bocánová
maria.bocanova@financnasprava.sk
tel.: 421 905 824 323

Údaje o ponuke

Okres: Okres Lučenec
Obec: Lučenec
Katastrálne územie: Lučenec
Adresa ponúkaného majetku štátu: Podjavorinskej 19, Lučenec
Druh ponúkaného majetku štátu: Miestnosť č. 1.10 (bývalá miestnosť č. 1.24) – kancelária o výmere 23,66 m2, nachádzajúca sa na prízemí administratívnej budovy so súpisným č. 1065 na ulici Podjavorinskej 19 v obci Lučenec, stojacej na pozemku parcely registra C-KN č. 5679/2 v katastrálnom území Lučenec (Budova PCÚ Lučenec, zapísaná na liste vlastníctva č. 2455 pre katastrálne územie Lučenec, obec Lučenec, okres Lučenec).
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 1 až 5 rokov
Trhové nájomné: 72€ / 1 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 23.09.2021
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 24.09.2021
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 29.09.2021

Termín obhliadky: Telefonicky dohodou u kontaktnej osoby na tel. čísle 0905 824 323 (Mgr. Mária Bocánová) alebo 02/49234309, alebo mailom na maria.bocanova@financnasprava.sk.


Poznámka k ponuke:
Písomnú žiadosť o prenájom ponúkaného nebytového priestoru s uvedením jednej pevnej cenovej ponuky v minimálnej výške stanoveného trhového nájomného za 1m2/rok v eurách, je potrebné doručiť správcovi v lehote na doručovanie cenových ponúk v zalepenej obálke s označením „Neotvárať! Nájom Lučenec - cenová ponuka“ na prednej strane obálky a uvedením mena, priezviska, adresy resp. názvu a sídla záujemcu. Za doručenú sa považuje cenová ponuka prijatá správcom najneskôr v posledný deň lehoty na doručovanie. Na cenové ponuky doručené neskôr správca nebude prihliadať. Cenové ponuky možno správcovi doručovať aj na adresu:

Finančné riaditeľstvo SR
Sekcia ekonomiky
Mierová 23
815 11 Bratislava.

Správca si vyhradzuje právo kedykoľvek zrušiť toto konanie.
Ak cenová ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne trhové nájomné, je správca povinný od ponuky odstúpiť. Správca môže uzatvoriť nájomnú zmluvu len s tým záujemcom, ktorý ponúkne najvyššie trhové nájomné. Cenová ponuka musí byť vyjadrená jednou pevnou sumou s uvedením výmery a obdobia, na ktoré sa vzťahuje, inak si správca vyhradzuje právo na takúto ponuku neprihliadať.

Výherca ponuky

Meno MEGRA, s.r.o.
Sídlo Oravská Jasenica 156, 029 64 Oravská Jasenica
Cena 1774,5 €
IČO 36417831
Stav úspešná
Protokol 1633736121_zapisnica_najom_pcu_lucenec_04_10_2021_ropk.doc