Prenájom kancelárie č. 6 na ul. Jána Švermu 39, Zvolen, Zvolen


Správca ponuky

Správca: Národné lesnícke centrum
IČO: 42001315
Adresa správcu: T. G. Masaryka č. 22
Mesto: Zvolen
PSČ: 960 92
Kontaktná osoba: Ing. Alexander Halák
alexander.halak@nlcsk.org
tel.: +421 0902920004

Údaje o ponuke

Okres: Okres Zvolen
Obec: Zvolen
Katastrálne územie: Zvolen
Adresa ponúkaného majetku štátu: ul. Jána Švermu 39, Zvolen, 960 01
Druh ponúkaného majetku štátu: Kancelária č. 6 s výmerou 23,60 m2. Kancelária je prepojená s kanceláriou č. 8. Nachádza sa na I. nadzemnom podlaží v soc. prevádzkovej budove so súpisným číslom 6642, ktorá je postavená na parcele registra "C" číslo 2674/3, zapísaná na LV č. 3577, okres Zvolen, obec Zvolen, k. ú. Zvolen.
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Trhové nájomné: 58€ / 1 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 25.10.2021
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 26.10.2021
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 02.11.2021

Termín obhliadky: V pracovných dňoch od 08:00 do 13:00 hod. podľa dohody s kontaktnou osobou