Prenájom kancelárií v administratívnej budove na Triede SNP 75, v Banskej Bystrici, Banská Bystrica


Správca ponuky

Správca: Štatistický úrad Slovenskej republiky
IČO: 00166197
Adresa správcu: Lamačská cesta 3/C
Mesto: Bratislava
PSČ: 840 05
Kontaktná osoba: Ing. Anna Pecníková
Anna.Pecnikova@statistics.sk
tel.: 048/4323252

Údaje o ponuke

Okres: Okres Banská Bystrica
Obec: Banská Bystrica
Katastrálne územie: Banská Bystrica
Adresa ponúkaného majetku štátu: Trieda SNP 75, 974 89 Banská Bystrica
Druh ponúkaného majetku štátu: Štatistický úrad SR, ako správca majetku štátu, ponúka do prenájmu nebytové priestory (6 kancelárií) v administratívnej budove v Banskej Bystrici na Triede SNP 75, o celkovej kancelárskej ploche 99,11 m2 zapísané na LV č. 2154, na parcele č. 966/1, súpisné č. 3502

Špecifikácia dočasne prebytočných priestorov:

1. poschodie administratívnej budovy:
Kancelária č. 8 - 14,00 m2
Kancelária č. 9 - 12,00 m2
Kancelária č. 10 - 20,73 m2

5. poschodie administratívnej budovy:
Kancelári č. 508 - 17,46 m2
Kancelári č. 509 - 17,46 m2
Kancelári č. 510 - 17,46 m2
Záujem možno prejaviť: o každú nehnuteľnú vec zvlášť
Odporúčaná doba nájmu: 5 rokov
Trhové nájomné: 31€ / 1 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 13.10.2021
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 14.10.2021
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 25.10.2021

Termín obhliadky: Po dohode na tel. č. 048/4323252


Poznámka k ponuke:
Písomné ponuky zašlite v požadovanom termíne v zalepenej obálke s označením „Neotvárať - nájom" na adresu Štatistický úrad SR – sekcia zberu a spracovania dát v priemysle a terénnych zisťovaní v Banskej Bystrici, Trieda SNP 75, 974 89 Banská Bystrica.
Písomná ponuka musí obsahovať výšku nájmu, ktorá nemôže byť nižšia ako trhové nájomné, akceptáciu výšky úhrady prevádzkových nákladov a identifikačné údaje záujemcu. Ponuka musí obsahovať aj popis plánovaných činností, ktoré nesmú byť v rozpore s účelom užívania ostatnej časti nehnuteľnosti správcom. Nájomná zmluva bude uzatvorená s tým záujemcom, ktorý ponúkne najvyššie nájomné. ŠÚ SR – sekcia ŠÚ SR v Banskej Bystrici si vyhradzuje právo odstúpiť od ponuky, ak ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne výšku uvedeného trhového nájomného alebo nebude vyjadrená pevnou sumou, alebo ak sa podstatne zmenia podmienky, za ktorých bola ponuka vyhlásená. V prípade rovnosti cenových ponúk od dvoch, alebo viacerých záujemcov, ktorí zaslali, resp. doručili najvýhodnejšiu ponuku, budú podľa § 13, ods. 1 zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, vyzvaní zúčastnení záujemcovia na zvýšenie ceny, ktorá rozhodne o realizácii nájmu. V prípade, ak cenová ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne minimálnu výšku nájomného, je úrad oprávnený od ponuky odstúpiť.

Výherca ponuky

Meno PhDr. Janka Raučinová
Sídlo Cikkerova 11, 974 01 Banaksá Bystrica
Cena 1623,78 €
Stav úspešná
Protokol 1635320916_zaznam_z_vyberovej_komisie26.10.2021.pdf