Prenájom kancelárskeho priestoru, Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Bratislava - mestská časť Karlova Ves


Správca ponuky

Správca: Ústav informatiky SAV
IČO: 17055555
Adresa správcu: Dúbravská cesta 9
Mesto: Bratislava
PSČ: 84507
Kontaktná osoba: Ing. Milan Gatial
milan.gatial@savba.sk
tel.: tel.: pevná linka: 02/59411251, mobil: 0915439230

Údaje o ponuke

Okres: Okres Bratislava IV
Obec: Bratislava - mestská časť Karlova Ves
Katastrálne územie: Karlova Ves
Adresa ponúkaného majetku štátu: Ústav informatiky SAV, Dúbravská cesta 9, 845 07 Bratislava
Druh ponúkaného majetku štátu: Ponúka sa na nájom kancelárska miestnosť č. 460 na IV. poschodí administratívnej budovy. Miestnosť č. 460 má kancelársku plochu o výmere 19,20 m2. Minimálna požadovaná trhová cena nájmu za ponúkanú kanceláriu je 1538,60€/19,20m2/rok. Uvedená cena nájmu je bez energií a služieb. Predmetný kancelársky priestor sa ponúka v administratívnej budove so súpisným číslom 5810, na parcele číslo 2699, zapísanej na LV č. 3144.
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 5 rokov
Trhové nájomné: 1538.60€ / 19,2 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 22.09.2021
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 23.09.2021
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 04.10.2021

Termín obhliadky: podľa dohody


Poznámka k ponuke:
Písomné ponuky zašlite v požadovanom termíne v zalepenej obálke s označením „Neotvárať - nájom" na adresu Ústav informatiky SAV, Dúbravská cesta 9, 845 07 Bratislava alebo doručte osobne na sekretariát ÚI SAV v úradných hodinách od 08.00 - do 16.00h. Písomná ponuka musí obsahovať výšku nájmu (ponuka vyjadrená pevnou sumou v € za nájom/rok), ktorá nemôže byť nižšia ako trhové nájomné a identifikačné údaje záujemcu. Uvedené požadované ceny nájmu sú bez energií a služieb.