Prenájom kancelárskych priestorov na III. nadzemnom podlaží budovy na ČSA v Krupine, Krupina, Krupina


Správca ponuky

Správca: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
IČO: 30794536
Adresa správcu: Špitálska 8
Mesto: Bratislava
PSČ: 81267
Kontaktná osoba: Ing. Marta Kristová
marta.kristova@upsvr.gov.sk
tel.: 045/2441170

Údaje o ponuke

Okres: Okres Krupina
Obec: Krupina
Katastrálne územie: Krupina
Adresa ponúkaného majetku štátu: ČSA 2190/3, 963 01 Krupina
Druh ponúkaného majetku štátu: Kancelárske priestory sa nachádzajú na III. nadzemnom podlaží budovy na ČSA v Krupine, kancelária č. 3.07, 3.08 o celkovej výmere 38,40 m². Výška požadovaného minimálneho ročného nájomného je 1536,00 €.


Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 5 rokov
Trhové nájomné: 40€ / 1 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 13.10.2021
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 14.10.2021
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 21.10.2021

Termín obhliadky: dohodou


Poznámka k ponuke:
Výška nájomného nezahŕňa náklady spojené s užívaním predmetu nájmu (energie, voda, teplo). Zasielanie ponúk v zalepenej obálke s označením Ponuka Nájom – kancelársky priestor, NEOTVÁRAŤ. Poslať poštou na adresu: J. Jiskru 249/6, 960 09 Zvolen alebo doručiť do podateľne Úradu PSVR Zvolen v úradných hodinách. Na obálke musí byť uvedená adresa odosielateľa. Ponuky doručené poštou po hore uvedenom termíne nebudú akceptované, rozhodujúce je doručenie do podateľne Úradu PSVR Zvolen. Správca si vyhradzuje právo odstúpiť od ponuky bez udania dôvodu.