Prenájom nebytového priestoru 40m2 - BUFET v budove Spojenej školy, Novhradská 3, Bratislava , Bratislava - mestská časť Ružinov


Správca ponuky

Správca: Spojená škola, Novohradská 3, Bratislava
IČO: 36075213
Adresa správcu: Novohradská 3
Mesto: Bratislava
PSČ: 82109
Kontaktná osoba: Marek Zátorský
zatorsky@gjh.sk
tel.: 0910103840

Údaje o ponuke

Okres: Okres Bratislava II
Obec: Bratislava - mestská časť Ružinov
Katastrálne územie: Nivy
Adresa ponúkaného majetku štátu: Novohradská 3
Druh ponúkaného majetku štátu: Nebytový priestor nachádzajúci sa na prízemí v budove Spojenej školy, Novohradská 3, Bratislava o celkovej rozlohe 40m2. Budova je evidovaná na LVč. 3438, súpisné č. 5829, na parcele č. 9733/7, katastrálne územie Nivy.
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 5 rokov
Trhové nájomné: 50€ / 1 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 16.09.2022
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 17.09.2022
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 23.09.2022

Termín obhliadky: podľa dohody


Poznámka k ponuke:
Spojená škola Novohradská 3, Bratislava ako správca majetku štátu vyhlasuje ponukové konanie na prenájom dočasne prebytočného majetku štátu. Uvedený priestor slúži ako školský bufet. Požadované trhové nájomné je 50,- EUR/m2/rok plus náklady na služby.
Cenovú ponuku doručte v zalepenej obálke s označením "Cenová ponuka - nájom bufet - neotvárať" poštou alebo osobne na sekretariát školy, najneskôr do 23.9.2022.
Záujemca predloží vo svojej ponuke:
-fyzická osoba - podnikateľ - meno, priezvisko a obec, v ktorej má fyzická osoba trvalý pobyt, IČO, živnostenský list
- právnická osoba -obchodné meno (názov), sídlo, IČO, výpis z obchodného registra
- ponúkanú cenu za 1m2 vyjadrenú pevnou sumou
- ponúkaný sortiment produktov, otváracie hodiny
- vyhlásenie, že súhlasí s podmienkami súťaže
- kontakt: telefón, e-mail

S výzvou na uzavretie nájomnej zmluvy bude písomne oslovený len záujemca s najvyššou ponukou trhového nájomného

Ak cenová ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne trhové nájomné, je správca povinný od ponuky odstúpiť.

Výherca ponuky

Meno G.MAL s.r.o
Sídlo Beňadická 7, 851 05 Bratislava
Cena 4140 €
IČO 47 803 282
Stav úspešná
Protokol 1664205854_zapis_2022.doc