Prenájom nebytového priestoru Cesta mládeže 30, Malacky, Malacky


Správca ponuky

Správca: Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany
IČO: 34000666
Adresa správcu: Pri Šajbách 12
Mesto: Bratislava
PSČ: 831 06
Kontaktná osoba: Mgr. Michal Novák
novakm@barmo.sk
tel.: 0903 620 216

Údaje o ponuke

Okres: Okres Malacky
Obec: Malacky
Katastrálne územie: Malacky
Adresa ponúkaného majetku štátu: Cesta mládeže 30, Malacky
Druh ponúkaného majetku štátu: nebytový priestor nachádzajúci sa na prízemí bytového domu súp. č. 2883 na Ceste mládeže orient. č. 30 v katastrálnom území Malacky, obec Malacky, okres Malacky a zapísaný na liste vlastníctva č. 8669 vedenom Okresným úradom Malacky, katastrálny odbor. Nebytový priestor pozostáva z 1 miestnosti a príslušenstva (zádverie, kancelária, sklad, WC + výlevka) o celkovej výmere podlahovej plochy 73,87 m2.
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: do 5 rokov
Trhové nájomné: 66€ / 1 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 02.12.2022
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 03.12.2022
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 12.12.2022

Termín obhliadky: na základe telefonického dohovoru


Poznámka k ponuke:
Náležitosti ponuky (u fyzických aj právnických osôb):
1) identifikačné údaje záujemcu (fyzická osoba: meno, priezvisko a obec, v ktorej má fyzická osoba trvalý pobyt, IČO (ak ho má pridelené); právnická osoba: obchodné meno (názov), sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH (ak ho má pridelené))
2) doklad preukazujúci oprávnenie podnikať v oblasti, na ktorú chce záujemca nebytový priestor prenajať - fotokópia zo Živnostenského alebo Obchodného registra, nie staršia ako 1 mesiac (záujemca fyzická osoba nepodnikateľ takýto doklad predkladať nemusí)
3) výška ponúkaného nájomného vyjadrená pevnou sumou v €/m2/rok, bez započítania prevádzkových nákladov (správcom určené trhové nájomné je v sume 66 €/m2/rok, čo za celý predmet nájmu predstavuje sumu 4875,42 €/1 rok nájmu)
4) účel nájmu
5) e-mailový a telefonický kontakt na záujemcu
6) podpis záujemcu alebo osoby oprávnenej konať v mene záujemcu.

Cenové ponuky do súťaže je potrebné doručiť v termíne do 12.12.2022 do 15.00 hod. v zalepenej obálke s označením:
„NÁJOM – CESTA MLÁDEŽE 30, MALACKY – NEOTVÁRAŤ“ poštou alebo osobne na adresu: Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany, Pri Šajbách 12, 831 06 Bratislava. Obálka musí byť označená menom a adresou záujemcu.

Doplňujúce informácie: Záujem o ponúkaný majetok štátu možno prejaviť len písomnou cenovou ponukou doručenou správcovi v stanovenom termíne, do tohto termínu musí byť cenová ponuka doručená u správcu. Okrem výšky nájomného bude správca účtovať nájomcovi aj zálohové platby za dodávku energií a služieb spojených s užívaním predmetu nájmu, tieto platby nie sú zahrnuté v dohodnutom nájomnom. Ak záujemca, ktorý ponúkol najvyššie nájomné a bol správcom vyzvaný na uzatvorenie zmluvy o nájme a zmluvu o nájme v lehote určenej správcom neuzatvorí, správca je oprávnený vyzvať na uzatvorenie zmluvy o nájme v poradí ďalšieho záujemcu, ktorý splnil určené podmienky a ponúkol v poradí druhé najvyššie nájomné. Na ponuku záujemcu, ktorý ponúkol najvyššie nájomné a neuzatvorí zmluvu o nájme v lehote určenej správcom sa neprihliada; uvedené platí aj keď záujemca výzvu na uzatvorenie zmluvy o nájme neprevzal. Nájomnú zmluvu bude možné uzavrieť len s víťazným záujemcom, ktorý je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, pokiaľ sa na neho povinnosť zápisu vzťahuje v zmysle zákona. Zápis v registri partnerov verejného sektora postačuje víťaznému záujemcovi vykonať až pred uzavretím nájomnej zmluvy. Správca si vyhradzuje právo neuzatvoriť zmluvu o nájme. Správca si vyhradzuje právo neprijať ponuku a zrušiť ponukové konanie na nájom aj bez uvedenia dôvodu.