Prenájom nebytových priestorov, Hraničná 2, Bratislava, Bratislava - mestská časť Ružinov


Správca ponuky

Správca: Centrum pre liečbu drogových závislostí Bratislava
IČO: 17336201
Adresa správcu: Hraničná 2
Mesto: Bratislava
PSČ: 821 05
Kontaktná osoba: Mgr. Zuzana Pavlenková
pavlenkova@cpldz.sk
tel.: 421 2 5341 7464

Údaje o ponuke

Okres: Okres Bratislava II
Obec: Bratislava - mestská časť Ružinov
Katastrálne územie: Nivy
Adresa ponúkaného majetku štátu: Hraničná 2, 821 05 Bratislava
Druh ponúkaného majetku štátu: Garážový priestor č. 2,3,4 o výmere 107 m2 a garážový priestor č. 9,10,11 o výmere 107 m2 nachádzajúce sa na prízemí v prevádzkovej budove Centra pre liečbu drogových závislostí na Hraničnej ulici č. 2 v Bratislave, zapísanej v katastri nehnuteľností pre katastrálne územie Nivy, obec Bratislava mestská časť Ružinov, okres Bratislava II na LV č. 44 ako stavba ( hlavná budova ) so súpisným číslom 4825, postavená na pozemku s parcelným číslom 15512/21.
Záujem možno prejaviť: o každú nehnuteľnú vec zvlášť
Odporúčaná doba nájmu: 5 rokov
Trhové nájomné: 55€ / 1 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 27.07.2021
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 28.07.2021
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 04.08.2021

Termín obhliadky: dohodou


Poznámka k ponuke:
Garážové priestory je možné využiť aj ako skladové priestory. Správca uzatvorí nájomnú zmluvu s tým záujemcom, ktorý ponúkne najvyššie ročné nájomné za 1m2 podlahovej plochy predmetu nájmu, nie však nižšie ako trhové nájomné. Prenajímateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od ponuky, ak cenová ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne výšku trhového nájomného (55,00 eur/m2/rok), resp. v prípade zmeny okolností. V cene nájmu nie sú zahrnuté prevádzkové náklady. Nájomné vyjadrite pevnou sumou v EUR/m2/ročne. Cenové ponuky zasielajte do 8 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení ponuky na adresu : Centrum pre liečbu drogových závislostí, P.O.BOX 51, 827 99 Bratislava, Označené heslom ,,Cenová ponuka – prenájom – NEOTVÁRAŤ". Kontaktná osoba : Mgr. Pavlenková, 02/5341 7464, kl. 130.

Výherca ponuky

Meno ELSEMP spol s r. o.
Sídlo Malinová 8, 811 04 Bratislava
Cena 5885 €
IČO 30840392
Stav úspešná
Protokol 1628238371_04_zapisnica_z_vyhodnotenia_cp.docx