prenájom nebytových priestorov- kancelárií, Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Bratislava - mestská časť Karlova Ves


Správca ponuky

Správca: Slovenský metrologický ústav
IČO: 30810701
Adresa správcu: Karloveská 63
Mesto: Bratislava
PSČ: 842 55
Kontaktná osoba: Ing. Viliam Beňo
beno@smu.gov.sk
tel.: 0910737139

Údaje o ponuke

Okres: Okres Bratislava IV
Obec: Bratislava - mestská časť Karlova Ves
Katastrálne územie: Karlova Ves
Adresa ponúkaného majetku štátu: Karloveská 63, 84255 Bratislava
Druh ponúkaného majetku štátu: Nebytové priestory - kancelárie o celkovej výmere 589,80m2 - na 1. a 2. nadzemnom podlaží budovy H - súpisné číslo 3263, nachádzajúcej sa v budove, ktorá je v správe Slovenského metrologického ústavu/SMU/, v katastrálnom území Karlova Ves, okres Bratislava IV, obec Bratislava-m. č. Karlova Ves na LV 2744, v katastrálnom území Devín, okres Bratislava IV, obec Bratislava- m. č. Devín na LV 2210 , v katastrálnom území Karlova Ves, okres Bratislava IV, obec Bratislava-m. č. Karlova Ves na LV 2457
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: do 31.12.2024
Trhové nájomné: 6€ / 1 m2 / Mesiac
Dátum zverejnenia ponuky: 05.08.2022
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 06.08.2022
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 15.08.2022

Termín obhliadky: po telefonickej dohode


Poznámka k ponuke:
Výška trhového nájomného bola stanovená prieskumom trhu realizovaným prostredníctvom internetu dňa 4.8.2022. Cena za trhové nájomné je uvedená bez prevádzkových nákladov, ktorých pomerná výška bude nájomcovi fakturovaná na základe skutočne doručených dodávateľských faktúr a budú súčasťou uzatvorenej nájomnej zmluvy. Súčasťou nájomnej zmluvy bude aj povinnosť nájomcu uhrádzať prenajímateľovi odplatu za pomernú časť dane z nehnuteľnosti. Prenajímateľ si vyhradzuje v nájomnej zmluve právo prehodnocovania výšky trhového nájomného jedenkrát ročne vo vzťahu k aktualizácii vývoja trhového nájomného a inflácie ku dňu zročnosti nájomného vzťahu.

Cenovú ponuku uvádzajte vo formáte: suma v eur/1m2/mesiac.

Žiadame záujemcu, ktorý prejaví záujem o ponúkaný nehnuteľný majetok štátu, aby svoju cenovú ponuku doručil poštou, v lehote na doručenie ponúk v zalepenej obálke označenej heslom „Prenájom H - NEOTVÁRAŤ“ na adresu: Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, P.O.BOX 157, 842 55 Bratislava, prípadne osobne (do 14:00 počas pracovného týždňa) v lehote na doručenie ponúk v zalepenej obálke označenej heslom „Prenájom H - NEOTVÁRAŤ“ na adresu: Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava, budova V - kancelária č. 102

Do ponuky čitateľne uveďte údaje odosielateľa, telefonický a e-mailový kontakt.
Údaje odosielateľa:
Fyzická osoba: meno a priezvisko, č. OP, adresa, bankové spojenie, IBAN
Právnická osoba: názov spoločnosti, meno a priezvisko oprávneného zástupcu, sídlo alebo miesto podnikania, IČO, DIČ, bankové spojenie, IBAN.

Správca si vyhradzuje právo zrušiť ponuku bez uvedenia dôvodu.