Prenájom nebytových priestorov (plochy) v správe ÚVN SNP Ružomberok - Fakultnej nemocnice, Sliač


Správca ponuky

Správca: Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - FN
IČO: 319 36 415
Adresa správcu: gen Miloša Vesela 21
Mesto: Ružomberok
PSČ: 03426
Kontaktná osoba: Mgr. Pavol Partila
partilap@uvn.sk
tel.: +421 45 522 4720

Údaje o ponuke

Okres: Okres Zvolen
Obec: Sliač
Katastrálne územie: Hájniky
Adresa ponúkaného majetku štátu: Poliklinika MO SR Sliač, Mládežnícka 1039/12, Sliač
Druh ponúkaného majetku štátu: Nebytové priestory nachádzajúce sa na I.NP stavby súpisného č. 1039, na pozemku parc. č. 97/4 – zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 1303 m2, stavba a pozemok sú evidované na liste vlastníctva 475 v okrese Zvolen, obci Sliač, katastrálnom území Hájniky v prospech vlastníka – SR, správcu ÚVN SNP Ružomberok – FN, z toho vyčlenená časť o ploche 1,00 m2 na prevádzkovanie nápojového automatu v počte 1 ks. Nápojový automat s ponúkaným tovarom teplých nápojov : kávové nápoje (espresso alebo instant) zo zrnkovej alebo instantnej kávy, s mliekom, s čokoládou, čaj a instantné polievky.

Celková prenajímaná plocha A 1,00 m2 = 1 nápojový automat
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 5
Trhové nájomné: 84€ / 1 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 11.01.2022
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 12.01.2022
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 21.01.2022

Termín obhliadky: 20.01.2022


Poznámka k ponuke:
Nebytový priestor (plocha) bude k dispozícii ihneď. Cenovú ponuku na daný predmet nájmu predložte v zalepenej obálke s uvedením mena a sídla záujemcu, označenú heslom „NÁJOM NEBYTOVÉHO PRIESTORU (PLOCHA A) V POLIKLINIKE MO SR SLIAČ“ a s označením „PONUKOVÉ KONANIE – NEOTVÁRAŤ“ poštou na adresu: ÚVN SNP Ružomberok – FN, Oddelenie správy majetku – Ing. Ján HUBA, ul. gen. Miloša VESELA č. 21, 034 26 Ružomberok, alebo osobne na adresu: ÚVN SNP Ružomberok – FN, Oddelenie správy majetku – Ing. Ján HUBA, ul. gen. Miloša VESELA č. 21, 034 26 Ružomberok, v prac. dobe od 07.00 hod. do 12.00 hod. alebo v podateľni nemocnice.
Náležitosti ponuky:
A. U fyzických osôb – meno, priezvisko, trvalé bydlisko, IČO, DIČ DPH, špecifikácia majetku podľa oznámenia v ROPK, účel využitia predmetu ponuky, ponúknutá cena v € za prenajímaný nebytový priestor (plochu) – cena za 1 m2 / rok, pečiatku a podpis záujemcu. V prípade, ak záujemca nie je platcom DPH, túto skutočnosť uvedie vo svojej ponuke. V ponuke je záujemca povinný uviesť zamýšľaný účel využitia predmetu ponuky.
B. U právnických osôb – názov, sídlo, IČO, DIČ DPH, špecifikácia majetku podľa oznámenia v ROPK, účel využitia predmetu ponuky, ponúknutá cena v € za prenajímaný nebytový priestor (plochu) – cena za 1 m2 / rok, pečiatku a podpis osoby oprávnenej konať v mene právnickej osoby. V prípade, ak záujemca nie je platcom DPH, túto skutočnosť uvedie vo svojej ponuke. V ponuke je záujemca povinný uviesť zamýšľaný účel využitia predmetu ponuky.
C. Vyhodnotenie ponúk sa bude riadiť ustanovením § 13 ods. 1 zákona o správe majetku štátu. ÚVN SNP Ružomberok – FN si vyhradzuje právo zrušiť ponuku.
D. Jediným kritériom je ponúknutá najvyššia – najvýhodnejšia cena nájomného za prenajímaný nebytový priestor, vyjadrená v € za 1 m2 / rok s rozpísaním ponúknutej ceny za mernú jednotku vyjadrenú číslom a slovom. Platby a podmienky budú dohodnuté s víťazným záujemcom v zmysle platných právnych predpisov v nájomnej zmluve.
E. Ak ponuka nebude obsahovať cenu vyjadrenú jednou pevnou sumou, ponuka nebude akceptovaná. Bude vylúčená. Ponuka nesmie obsahovať žiadne výhrady voči požadovaným podmienkam prenajímateľa. Ostatné náležitosti ponuky je možné doplniť podľa požiadaviek organizátora v ním stanovenom termíne.
F. Obhliadka miesta nájmu sa uskutoční na základe telefonického dohovoru na tel. č. 0455224720, najneskôr však do 20.01.2022 do 12.00 hod.