Prenájom nebytových priestorov (plochy) v správe ÚVN SNP Ružomberok - Fakultnej nemocnice, Sliač, Sliač


Správca ponuky

Správca: Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - FN
IČO: 319 36 415
Adresa správcu: gen Miloša Vesela 21
Mesto: Ružomberok
PSČ: 03426
Kontaktná osoba: Ing. Patrik Vojvoda Uličný
ulicnyp@uvn.sk
tel.: +421 915 188 255

Údaje o ponuke

Okres: Okres Zvolen
Obec: Sliač
Katastrálne územie: Hájniky
Adresa ponúkaného majetku štátu: Poliklinika MO SR Sliač, Mládežnícka 1039/12, Sliač
Druh ponúkaného majetku štátu: Nebytové priestory nachádzajúce sa na I.NP stavby súpisného č. 1039, na pozemku parc. č. 97/4 – zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 1303 m2, stavba a pozemok sú evidované na liste vlastníctva 475 v okrese Zvolen, obci Sliač, katastrálnom území Hájniky v prospech vlastníka – SR, správcu ÚVN SNP Ružomberok – FN, z toho vyčlenená časť o ploche 1,00 m2.

Ponúkané miesto je vhodné na umiestnenie predajného alebo nápojového automatu.
V blízkosti ponúkaného miesta je prípojka vody a elektrickej energie.
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 5 rokov
Trhové nájomné: 84€ / 1 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 01.12.2022
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 02.12.2022
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 22.12.2022

Termín obhliadky: Obhliadka miesta nájmu sa uskutoční na základe telefonického dohovoru na tel. č. 0455224720, najneskôr však do 27.12.2022 do 12.00 hod.


Poznámka k ponuke:
Cenovú ponuku na daný predmet nájmu predložte v zalepenej obálke s uvedením mena a sídla záujemcu, označenú heslom „NÁJOM NEBYTOVÉHO PRIESTORU (PLOCHA B) V POLIKLINIKE MO SR SLIAČ“ a s označením „PONUKOVÉ KONANIE – NEOTVÁRAŤ“ poštou na adresu: ÚVN SNP Ružomberok – FN, Oddelenie evidencie a správy majetku – Ing. Ján HUBA, ul. gen. Miloša VESELA č. 21, 034 26 Ružomberok, alebo osobne na adresu: ÚVN SNP Ružomberok – FN, Oddelenie evidencie a správy majetku – Ing. Ján HUBA, ul. gen. Miloša VESELA č. 21, 034 26 Ružomberok, v prac. dobe od 07.00 hod. do 12.00 hod. alebo v podateľni nemocnice.
Náležitosti ponuky:
A. U fyzických osôb – meno, priezvisko, trvalé bydlisko, IČO, DIČ DPH, bankové spojenie, telefonický a emailový kontakt, špecifikácia majetku podľa oznámenia v ROPK, účel využitia predmetu ponuky, ponúknutá cena v € za prenajímaný nebytový priestor (plochu) – cena za 1 m2 / rok, k podpisu ponuky uvedie záujemca titul, meno, priezvisko. V prípade, ak záujemca nie je platcom DPH, túto skutočnosť uvedie vo svojej ponuke. V ponuke je záujemca povinný uviesť zamýšľaný účel využitia predmetu ponuky.
B. U právnických osôb – názov, sídlo, IČO, DIČ DPH, bankové spojenie, telefonický a emailový kontakt, špecifikácia majetku podľa oznámenia v ROPK, účel využitia predmetu ponuky, ponúknutá cena v € za prenajímaný nebytový priestor (plochu) – cena za 1 m2 / rok, pečiatku a podpis osoby oprávnenej konať v mene právnickej osoby. V prípade, ak záujemca nie je platcom DPH, túto skutočnosť uvedie vo svojej ponuke. V ponuke je záujemca povinný uviesť zamýšľaný účel využitia predmetu ponuky.
C. Prenajímateľ, resp. vyhlasovateľ si vyhradzuje ponukové konanie na prenájom dočasne prebytočného nehnuteľného majetku:
a) zrušiť,
b) zrušiť, pokiaľ sa podstatne zmenili podmienky, za ktorých bolo vyhlásené,
c) odmietnuť všetky predložené ponuky,
d) odmietnuť a odstúpiť od ponuky, ak cenová ponuka záujemcu nedosahuje výšku trhového nájomného,
e) predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledku ponukového konania,
f) právo vybrať z ponúk, ktoré splnili všetky požadované podmienky.
V prípade potreby môže správca vyhlásenie prenájmu dočasne prebytočného nehnuteľného majetku opakovať.
D. Jediným kritériom je ponúknutá najvyššia – najvýhodnejšia cena nájomného za prenajímaný nebytový priestor, vyjadrená v € za 1 m2 / rok s rozpísaním ponúknutej ceny za mernú jednotku vyjadrenú číslom a slovom. Platby a podmienky budú dohodnuté s víťazným záujemcom v zmysle platných právnych predpisov v nájomnej zmluve.
E. Ak ponuka nebude obsahovať cenu vyjadrenú jednou pevnou sumou, ponuka nebude akceptovaná. Bude vylúčená. Ponuka nesmie obsahovať žiadne výhrady voči požadovaným podmienkam prenajímateľa. Ostatné náležitosti ponuky je možné doplniť podľa požiadaviek organizátora v ním stanovenom termíne.
F. Obhliadka miesta nájmu sa uskutoční na základe telefonického dohovoru na tel. č. +421 915 188 255, najneskôr však do 22.12.2022 do 12.00 hod.