Prenájom nebytových priestorov, vrátane zariadenia v ÚVTOS pre mladistvých Sučany, za účelom prevádzkovania ústavnej predajne, ...


nové

Správca ponuky

Správca: ÚVTOS pre mladistvých v Sučanoch
IČO: 00738361
Adresa správcu: Družstevná 1
Mesto: Sučany
PSČ: 038 52
Kontaktná osoba: Ing. Michal Köteleš
michal.koteles@zvjs.sk
tel.: +421432832500

Údaje o ponuke

Okres: Okres Martin
Obec: Sučany
Katastrálne územie: Sučany
Adresa ponúkaného majetku štátu: Družstevná 1611/2, 038 51 Sučany
Druh ponúkaného majetku štátu: Predmetom nájmu sú nebytové priestory:
a) miestnosť č. 7 (predajňa) o výmere 28,60 m2 a miestnosť č. 19 (sklad) o výmere 7,00 m2 na 1. nadzemnom podlaží, v objekte Veliteľská budova, podľa listu vlastníctva č. 843, parcela KNC 3019/23, číslo súpisné 1611, okres Martin, obec Sučany, katastrálne územie Sučany,
b) miestnosť č. 51a (predajňa) o výmere 16,40 m2 a miestnosť č. 51b (sklad) o výmere 12,50 m2 na 1. nadzemnom podlaží, v objekte Hospodársky blok, podľa listu vlastníctva č. 843, parcela KNC 3019/18, číslo súpisné 1618, okres Martin, obec Sučany, katastrálne územie Sučany,
c) miestnosť č. 2a (predajňa) o výmere 9,50 m2 a miestnosť č. 2b (sklad) o výmere 4,00 m2 na 1. nadzemnom podlaží, v objekte Doškoľovacie stredisko, podľa listu vlastníctva č. 843, parcela KNC 3019/4, číslo súpisné 1609, okres Martin, obec Sučany, katastrálne územie Sučany, za účelom prevádzkovania ústavnej predajne pre odsúdených, príslušníkov a zamestnancov.
Nebytové priestory majú výmeru spolu 78,00 m2.
Nebytové priestory sa ponúkajú aj so zariadením za podmienok uvedených v Informácii pre záujemcov.
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 5 rokov (od 01.09.2021 do 31.08.2026)
Trhové nájomné: 44€ / 1 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 20.07.2021
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 21.07.2021
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 03.08.2021

Termín obhliadky: Obhliadka nebytových priestorov a hnuteľného majetku pre záujemcov o predloženie ponuky na prenájom nebytových priestorov sa uskutoční po predchádzajúcej dohode záujemcu (záujemcov) so zástupcom správcu na tel. č. +421917130878 príp. +421432832500.


Poznámka k ponuke:
Správca trvá na tom, aby nájomca využíval prenajaté priestory vrátane zariadenia len na dohodnutý účel., t. j. na prevádzkovanie ústavnej predajne.
Nebytové priestory sa ponúkajú aj so zariadením za podmienok uvedených v Informácii pre záujemcov, v ktorej sú uvedené aj ďalšie potrebné informácie. Kontaktná osoba poskytne na požiadanie Informáciu pre záujemcov osobne na adrese Správcu.
S nájmom sú spojené ďalšie prevádzkové náklady (za odber el. energie, plynu, vodného a stočného, tepla), náklady spojené s údržbou elektronických registračných pokladníc a úpravou softvéru, ktoré sú cca. 155 € mesačne a ďalšie prevádzkové náklady spojené s odvozom odpadu, upratovaním spoločných priestorov a pod., ktoré predstavujú 120 € ročne.
Záujemca predloží ponuku v neporušenej, nepriehľadnej a zalepenej obálke, na ktorej čitateľne uvedie:
a) svoj názov a adresu pre doručenie listových zásielok,
b) názov a adresu sídla Správcu,
c) označenie: „Prenájom – NEOTVÁRAŤ“.
Ponuku je potrebné doručiť na korešpondenčnú adresu: Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých, priečinok 29, 036 63 Martin poštou najneskôr do 03.08.2021 (lehota na doručenie ponúk), alebo osobne na podateľňu ústavu, a to najneskôr 03.08.2021 do 14.00 hod. Na ponuky doručené po tomto termíne sa neprihliada. Pri zasielaní ponuky poštou musí byť ponuka v lehote na predkladanie ponúk doručená Správcovi, t.j. nepostačuje odovzdať ponuku na poštovú prepravu v lehote na predkladanie ponúk.
Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční dňa 17.08.2021 o 13,00 hod. v priestoroch malej zasadačky č. dv. 105 na 1. poschodí administratívnej budovy v sídle Správcu. Správca si vyhradzuje právo dodatočne zmeniť termín a miesto vyhodnotenia ponúk.
Kritériom výberu úspešného záujemcu je najvyššia ponúknutá cena za prenájom nebytových priestorov pri splnení ďalších podmienok uvedených v Informácii pre záujemcov.
Ak cenová ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne požadované trhové nájomné, za aké sa v tom čase a na tom mieste obvykle prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel také alebo porovnateľné priestory, je Správca povinný od ponuky odstúpiť.
Všetky náklady spojené s prípravou a predložením ponuky znáša záujemca, a to bez akéhokoľvek finančného nároku voči Správcovi.
Správca si vyhradzuje právo neprijať ponuku a zrušiť vyhlásené ponukové konanie aj bez uvedenia dôvodu.

Sledovať túto ponuku?

Po zadaní Vašej elektronickej adresy Vám budú zasielané informácie o zmene stavu tejto ponuky v okamihu vykonania zmeny.

UPOZORNENIE PRE ZÁUJEMCOV O PONÚKANÝ MAJETOK ŠTÁTU !

Záujem o ponúkaný majetok štátu možno prejaviť len písomnou cenovou ponukou doručenou správcovi. Správca môže akceptovať len včas doručené cenové ponuky najmenej vo výške požadovaného trhového nájomného a vyjadrené pevnou sumou v eurách. Do nájomného sa nezapočítavajú prevádzkové náklady za služby spojené s nájmom (zálohové platby), ktoré bude nájomca povinný hradiť okrem nájomného. Zákon nepredpokladá verejné vyhodnotenie ponuky. Výsledok ponuky sa zverejní na tejto stránke. Na uzavretie nájomnej zmluvy bude písomne oslovený záujemca s najvyššou ponukou trhového nájomného, po jeho prípadnom odstúpení bude oslovený ďalší záujemca, v poradí podľa výšky ponúknutého trhového nájomného.

Ak sa na fyzickú osobu alebo právnickú osobu vzťahuje povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, správca môže uzavrieť nájomnú zmluvu s takouto osobou len vtedy, ak je zapísaná v registri partnerov verejného sektora.

Identifikačné údaje záujemcu

Uveďte, či ide o ponuku za 1m2, alebo o ponuku za celý ponúkaný majetok a za aké obdobie.
priklady: [suma] €/1m2/rok, [suma] €/predmet nájmu/rok, [suma] €/ponuka č. 1/rok, ...