Prenájom nehnuteľného majetku štátu - nebytové priestory o výmere 23,7m2, Košice - mestská časť Západ, Košice - mestská časť Zá...


Správca ponuky

Správca: Detská fakultná nemocnica Košice
IČO: 00606715
Adresa správcu: Trieda SNP 457/1
Mesto: Košice
PSČ: 040 11
Kontaktná osoba: JUDr. Zuzana Frajkorová
zuzana.frajkorova@dfnkosice.sk
tel.: 055/235 22 28

Údaje o ponuke

Okres: Okres Košice II
Obec: Košice - mestská časť Západ
Katastrálne územie: Terasa
Adresa ponúkaného majetku štátu: Trieda SNP 1, 040 11 Košice, Detská fakultná nemocnica Košice, prízemie
Druh ponúkaného majetku štátu: Nebytové priestory na prízemí DFN Košice o celkovej výmere 23,7m2 a to miestnosť č.11 - vhodná na prevádzku ambulancie v odbore klinická logopédia o výmere 18,2m2 a miestnosť č. 53 - kumbál o výmere 5,5m2. Nebytové priestory sa nachádzajú v budove č. súp. 2255, postavenej na parcele registra "C" parc. č. 3/49 - zastavané plochy a nádvoria, zapísanej na LV č. 15879, okres Košice II, obec Košice - Západ, katastrálne územie Terasa
Záujem možno prejaviť: len o všetky nehnuteľné veci
Odporúčaná doba nájmu: 5 rokov
Trhové nájomné: 78€ / 1 m2 / Rok
Dátum zverejnenia ponuky: 24.05.2022
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 25.05.2022
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 07.06.2022

Termín obhliadky: 26.05.2022 o 7:30


Poznámka k ponuke:
Cenovú ponuku vyjadrenú jednou pevnou sumou ročného nájmu za 1 m2 je potrebné doručiť v uzatvorenej obálke s uvedením odosielateľa a s označením "NEOTVÁRAŤ - Prenájom nebytových priestorov" poštou alebo osobne do podateľne na adresu: Detská fakultná nemocnica Košice, Trieda SNP 457/1, 040 11 Košice, najneskôr do uplynutia lehoty na doručovanie ponúk, t.j. do 07.06.2022 do 12:00 hod. vrátane.

Akceptované budú len cenové ponuky vyjadrené pevnou sumou uvedenou v tvare: eur/m2/rok. Minimálna cena nájmu – trhové nájomné je uvedené bez predpokladaných prevádzkových nákladov.
Cenová ponuka nesmie byť nižšia ako je trhové nájomné. Cenovú ponuku je potrebné v uvedenom termíne doručiť správcovi, nestačí ju v uvedenom termíne dať na poštovú prepravu.

Nájomná zmluva bude uzatvorená so záujemcom, ktorý ponúkne najvyššie trhové nájomné za celý predmet nájmu.
Správca od ponuky odstúpi, ak cenová ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne výšku požadovaného trhového nájomného.
Rozhodujúcim kritériom pri výbere nájomcu je výška ponúkaného nájomného.

Cenová ponuka musí obsahovať nasledovné náležitosti:
u fyzických osôb: meno, priezvisko, trvalé bydlisko, špecifikáciu majetku podľa oznámenia v ROPK, účel využitia nehnuteľnosti, cenovú ponuku vyjadrenú pevnou sumou uvedenou v tvare: eur/m2/rok, podpis záujemcu, kontakt (telefonický, e-mailový)
u právnických osôb: obchodné meno, sídlo, IČO, špecifikáciu majetku podľa oznámenia v ROPK, účel využitia nehnuteľnosti, cenovú ponuku vyjadrenú pevnou sumou uvedenou v tvare: eur/m2/rok, podpis osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti, kontaktnú osobu s uvedením telefonického a e-mailového kontaktu.
V zalepenej obálke okrem ponuky uchádzač predloží aj aktuálny Výpis z Obchodného registra v osvedčenej fotokópii.

DFN Košice si v zmysle ust. § 8a ods. 5 písm. b) zákona o správe majetku štátu vyhradzuje právo zrušiť ponuku.

Výherca ponuky

Meno ORLplus s.r.o.
Sídlo Kováčska 15, 080 01 Prešov
Cena 1860,45 €
IČO 36703117
Stav úspešná
Protokol 1655189663_zapisnica_jun_sken.pdf