Prenájom parkovacích miest v zóne Pribinova 17, Bratislava, Bratislava-mestská časť Staré mesto, Bratislava - mestská časť Star...


Správca ponuky

Správca: Slovenské národné divadlo, Bratislava
IČO: 164763
Adresa správcu: Pribinova 17
Mesto: Bratislava
PSČ: 819 01
Kontaktná osoba: Andrea Záhoranská
andrea.zahoranska@snd.sk
tel.: 02/204 72 201

Údaje o ponuke

Okres: Okres Bratislava I
Obec: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Katastrálne územie: Staré Mesto
Adresa ponúkaného majetku štátu: Pribinova 17, 819 01 Bratislava
Druh ponúkaného majetku štátu: Predmetom ponuky je 5 vyhradených parkovacích miest, nachádzajúcich sa na parkovisku pri Novej budove SND na Pribinovej ulici č. 17 umiestnené na pozemku v k.ú. Bratislava – Staré mesto, vedenom na LV č. 2649 Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor ako parcela registra „C“ 9155/19, ležiaca na pozemku a parcela registra „C“ č. 9155/1 – pozemok o celkovej výmere 13 240 m2, nachádzajúci sa v k.ú. Bratislava – Staré mesto, na LV č. 8494, vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor.
Parkovacie miesta sú číselne označené a ponúkajú sa na nájom denne, v čase od 6:00 do 17:00.
Aktuálne ponúkame :
5 parkovacích miest ( č. 25-29)
Celková výmera jedného parkovacieho miesta je 12,5m2.
Záujem možno prejaviť: o každú nehnuteľnú vec zvlášť
Odporúčaná doba nájmu: 5 rokov
Trhové nájomné: 85€ / 12,5 m2 / Mesiac
Dátum zverejnenia ponuky: 13.09.2021
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 14.09.2021
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 23.09.2021

Termín obhliadky: na základe dohody, počas pracovných dní v čase od 9:00 do 15:00


Poznámka k ponuke:
Priestor parkoviska slúži na parkovanie pre zamestnancov a návštevníkov predstavení Slovenského národného divadla a nachádza sa pri Novej budove Slovenského národného divadla na Pribinovej ulici č. 17 v Bratislave, vjazd z Pribinovej ulice . Časť z parkoviska určeného na prenájom pre osobné automobily pozostáva z očíslovaných vyhradených parkovacích miest č. 1-29 , denne v čase od 6:00 do 17:00. K dispozícii je aktuálne na prenájom 5 parkovacích miest (č. 25-29).
Výška trhového nájomného, t.j. minimálna cena za nájom jedného parkovacieho miesta je určená na 85,00 € / mesiac. K sume bude účtovaná DPH a prevádzkové náklady.

Cenovú ponuku je potrebné doručiť v zalepenej obálke, s uvedením odosielateľa a jeho adresy a s označením : „Neotvárať – nájom – parkovacie miesta – Parkovisko Nová budova".

Záujemca predloží ponuku, v ktorej musí byť uvedený počet parkovacích miest o ktoré má záujem a ponúkaná cena za jednotlivé parkovacie miesta jednotlivo, pričom cena musí byť vyjadrená pevnou sumou v euro bez poukazu na DPH.

Cenovú ponuku je potrebné doručiť poštou alebo osobne do podateľne SND na Pribinovej ulici č. 17, 819 01 Bratislava v pracovné dni, v čase od 09:00 do 15:00, najneskôr však do 23.09.2021 do 15:00 hod. Za deň doručenia sa považuje deň prijatia ponuky uvedený na odtlačku prezenčnej pečiatky podateľne SND.

Ponuka musí obsahovať nasledovné náležitosti:
- u fyzických osôb: meno a priezvisko, trvalé bydlisko, vrátane telefonického a mailového kontaktu a výšku ponúkaného nájomného bez odkazu na DPH za každé parkovacie miesto/mesiac a podpis záujemcu .
- u právnických osôb: obchodné meno, sídlo, IČO, vrátane telefonického a mailového kontaktu a výšku ponúkaného nájomného bez odkazu na DPH za každé parkovacie miesto/mesiac a podpis osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti.

Ponuka, ktorá nebude predložená v lehote doručenia, alebo nebude spĺňať požadované podmienky, alebo nebude obsahovať cenu vyjadrenú pevnou sumou v euro bez poukazu na DPH, nebude akceptovaná.

SND uzatvorí nájomnú zmluvu len s uchádzačmi, ktorí ponúknu najvyššiu cenu.

Ak ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne výšku trhového nájomného je SND povinné od ponuky odstúpiť.
SND si vyhradzuje právo ponukové konanie zrušiť.