Stavba - "Vážny domček" v k. ú. Uľanka (stavba bez pozemku), Banská Bystrica


nové

Správca ponuky

Správca: Slovenská správa ciest
IČO: 00003328
Adresa správcu: Miletičova 19
Mesto: Bratislava
PSČ: 82619
Kontaktná osoba: JUDr. Katarína Vlčeková
katarina.vlcekova@ssc.sk
tel.: 048/4343234, 0903 705 074

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Osobitné ponukové konanie
Okres: Okres Banská Bystrica
Obec: Banská Bystrica
Katastrálne územie: Uľanka
Adresa ponúkaného majetku štátu: Pri ceste I/69, v blízkosti Koliby u sv. Krištofa
Dátum zverejnenia ponuky: 13.01.2022
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 14.01.2022
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 28.01.2022

Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Primeraná cena: 470,00 €

Poznámka k ponuke:
Predmetom osobitného ponukového konania, ktoré vyhlasuje správca majetku štátu, je prebytočný majetok štátu v správe Slovenskej správy ciest. Písomné ponuky s návrhom kúpnej ceny vyžaduje správca majetku štátu doručiť na adresu Slovenská správa ciest, Investičná vstavba a správa ciest Banská Bystrica, Skuteckého č. 32, 974 23 Banská Bystrica v termíne do 28.01.2022 v uzatvorenej obálke označenej nápisom "Osobitné ponukové konanie - 6232 - neotvárať!" s uvedením odosielateľa na obálke. Pri osobnom doručení v posledný deň lehoty možno ponuku v uzatvorenej obálke podať v podateľni najneskôr do 11,00 hod. Na ponuky doručené po stanovenej lehote sa nebude prihliadať. Osobitné ponukové konanie je úspešné, ak najmenej jeden záujemca, ktorý nie je osobou spriaznenou s iným záujemcom, predloží cenovú ponuku vyjadrenú pevnou sumou najmenej vo výške primeranej ceny. Správca vyzve na uzavretie zmluvy záujemcu, ktorý v osobitnom ponukovom konaní splnil určené podmienky a ponúkol najvyššiu cenovú ponuku. Kupujúci bude povinný zabezpečiť odstránenie vážneho domčeka z pozemku vo vlastníctve štátu, na ktorom sa vážny domček nachádza rozobratím a odstránením konštrukcie, ktorá zabezpečuje jeho spojenie a osadenie na pozemku a upraviť povrch pozemku do stavu zodpovedajúceho okolitému povrchu (trávnatá plocha) v lehote stanovenej správcom majetku štátu v kúpnej zmluve. Pozemok nie je súčasťou ponuky.

Stavba
 
Identifikačné čislo 77300
Súpisné číslo stavby bez súpisného čísla
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 578/17
Číslo listu vlastnictva bez listu vlastníctva
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Príslušenstvo Pozemok nie je predmetom ponuky. Predmetom ponuky je len stavba "Vážny domček".

Sledovať túto ponuku?

Po zadaní Vašej elektronickej adresy Vám budú zasielané informácie o zmene stavu tejto ponuky v okamihu vykonania zmeny.

UPOZORNENIE PRE ZÁUJEMCOV O PONÚKANÝ MAJETOK ŠTÁTU !

Záujem o ponúkaný majetok štátu možno prejaviť len písomnou žiadosťou včas doručenou správcovi. Tento majetok štátu môže nadobudnúť len záujemca, ktorý nie je spriaznenou osobou (§ 9 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) s iným záujemcom, ponúkol najvyššiu kúpnu cenu vyjadrenú pevnou sumou najmenej vo výške primeranej ceny alebo primeranej ceny po znížení a uhradil zábezpeku v plnej výške, ak bola správcom požadovaná. Zákon nepredpokladá verejné vyhodnotenie osobitného ponukového konania. Výsledok osobitného ponukového konania sa zverejní na tejto stránke. Písomne oslovený s výzvou na uzavretie kúpnej zmluvy bude len záujemca s najvyššou cenovou ponukou. Zábezpeka záujemcu, s ktorým sa uzavrela kúpna zmluva, sa zarátava na splatenie kúpnej ceny. Ak vyzvaný záujemca neuzatvorí kúpnu zmluvu v lehote určenej správcom alebo správca odstúpi od kúpnej zmluvy, pretože kupujúci v dohodnutej lehote nezaplatil kúpnu cenu, zábezpeka prepadne v prospech štátu. Záujemcovi, ktorý nesplnil podmienky alebo ktorý odstúpil od svojej cenovej ponuky pred vyhodnotením osobitného ponukového konania, sa zábezpeka vráti po jeho vyhodnotení. Záujemcovi, ktorý nebol vyzvaný na uzavretie zmluvy, aj keď splnil podmienky, sa zábezpeka vráti po úhrade kúpnej ceny kupujúcim, najneskôr do 90 dní od vyhodnotenia osobitného ponukového konania.

Identifikačné údaje záujemcu