Súbor nehnuteľností - stavby a pozemky v k. ú. Dolná Štubňa (3. kolo opakovane), Turčianske Teplice


nové

Správca ponuky

Správca: Okresný úrad Žilina
IČO:
Adresa správcu: Vysokoškolákov 8556/33B
Mesto: Žilina
PSČ: 010 08
Kontaktná osoba: Mgr. Lenka Palajová
lenka.palajova@minv.sk
tel.: 041/5117 297

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Vyhlásenie elektronickej aukcie
Okres: Okres Turčianske Teplice
Obec: Turčianske Teplice
Katastrálne územie: Dolná Štubňa
Adresa ponúkaného majetku štátu: Okresný úrad Žilina, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
Dátum zverejnenia ponuky: 13.05.2022
Začiatok lehoty na predkladanie ponúk: 14.05.2022
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 15.06.2022

Termín obhliadky: dátum obhliadky 07. 06. 2022 od 10.00 do 11.00 hod.
Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Zábezpeka suma: 1 900,00 €
Zábezpeka banka: Štátna pokladnica Bratislava
Zábezpeka účet: SK59 8180 0000 0070 0018 0074
Zábezpeka variabilný symbol: 13582022
Primeraná cena: 19 670,00 €

Poznámka k ponuke:
Okresný úrad Žilina ako správca majetku štátu vyhlasuje v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") elektronickú aukciu na predaj prebytočného nehnuteľného majetku štátu nachádzajúceho sa v k. ú. Dolná Štubňa, obec a okres Turčianske Teplice.

Písomnú cenovú ponuku doručte v uzatvorenej obálke výrazne označenej heslom: "VEA Dolná Štubňa - NEOTVÁRAŤ!" poštou alebo osobne do podateľne na adresu sídla správcu: Okresný úrad Žilina, majetkovoprávny odbor, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina najneskôr do 15. 06. 2022 (cenovú ponuku je potrebné do uvedeného termínu doručiť, nie odoslať). Na ponuky doručené správcovi po stanovenej lehote sa nebude prihliadať.

Ponuka záujemcov musí obsahovať:
u právnickej osoby - názov, sídlo, IČO, e-mailovú adresu záujemcu, meno a priezvisko osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti, špecifikáciu nehnuteľného majetku podľa zverejneného oznámenia, ponúkanú cenu vyjadrenú jednou pevnou sumou v mene euro (nesmie byť nižšia ako je primeraná cena), telefónny kontakt, podpis osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti, doklad o zložení zábezpeky,

u fyzickej osoby - meno, priezvisko, titul, trvalé bydlisko, e-mailovú adresu záujemcu, špecifikáciu nehnuteľného majetku podľa zverejneného oznámenia, ponúkanú cenu vyjadrenú jednou pevnou sumou v mene euro (nesmie byť nižšia ako je primeraná cena), telefónny kontakt, podpis záujemcu, doklad o zložení zábezpeky.

Správca požaduje zloženie finančnej zábezpeky vo výške 1 900,00 €, ktorá musí byť pripísaná na účet - IBAN: SK59 8180 0000 0070 0018 0074, VS: 13582022 do konca lehoty určenej na doručovanie cenových ponúk. Všetci záujemcovia, ktorých písomné cenové ponuky spĺňajú určené podmienky, budú vyzvaní najmenej 5 dní pred začatím elektronickej aukcie na predkladanie nových cenových ponúk v elektronickej aukcii.

Úspešného záujemcu vyzve správca majetku štátu k uzatvoreniu zmluvy. Návrh kúpnej zmluvy predloží správca majetku štátu. Podmienky vrátenia zábezpeky upravuje § 8ab ods. 7 zákona. Správca majetku štátu si vyhradzuje právo vyhlásenie elektronickej aukcie kedykoľvek zrušiť.

Správca je povinný vylúčiť cenovú ponuku záujemcu,
- ktorý je spriaznenou osobou s iným záujemcom,
- ktorého cenová ponuka nebola v lehote určenej správcom doručená alebo ktorého cenová ponuka nebola vyjadrená jednou pevnou sumou,
- ktorý v lehote určenej správcom riadne nezložil zábezpeku.
Nehnuteľnosti sa predávajú v stave, v akom stoja a ležia.

Stavba
 
Identifikačné čislo 78117
Súpisné číslo stavby 11
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 299
Číslo listu vlastnictva 717
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Stavba
 
Identifikačné čislo 78118
Súpisné číslo stavby 12
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 298
Číslo listu vlastnictva 747
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 78119
Parcelné číslo pozemku 299
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 67 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 717
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 78120
Parcelné číslo pozemku 301/1
Druh pozemku záhrada
Výmera 61 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 717
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Príslušenstvo plot pletivový
Pozemok
 
Identifikačné čislo 78121
Parcelné číslo pozemku 298
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 83 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 747
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 78122
Parcelné číslo pozemku 300
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 210 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 748
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Príslušenstvo pletivový plot, vzdušná prípojka elektriny, prípojka vody, vodomerná šachta, plynová prípojka, spevnené plochy, predložené vstupné schody.