VEA 1. kolo - Nehnuteľnosti k.ú. Malacky, Malacky


nové

Správca ponuky

Správca: Ministerstvo zdravotníctva SR
IČO: 165565
Adresa správcu: Limbová 2
Mesto: Bratislava 37
PSČ: 83752
Kontaktná osoba: Zuzana Lomnická
zuzana.lomnicka@health.gov.sk
tel.: +421 2 59373336

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Vyhlásenie elektronickej aukcie
Okres: Okres Malacky
Obec: Malacky
Katastrálne územie: Malacky
Adresa ponúkaného majetku štátu: Malacky
Dátum zverejnenia ponuky: 05.08.2022
Začiatok lehoty na predkladanie ponúk: 06.08.2022
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 06.09.2022

Termín obhliadky: podľa dohody
Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Zábezpeka suma: 235 224,00 €
Zábezpeka banka: Štátna pokladnica
Zábezpeka účet: SK25 8180 0000 0070 0015 0131
Zábezpeka variabilný symbol: 00165565
Primeraná cena: 2 352 247,00 €

Poznámka k ponuke:
Spôsob predloženia cenovej ponuky:
Cenovú ponuku doručte v zalepenej obálke označenej korešpondenčnou adresou záujemcu, heslo „VEA 1. kolo – Nehnuteľnosti k.ú. Malacky - NEOTVÁRAŤ“, poštou na korešpondenčnú adresu správcu Limbová 2, 837 52 Bratislava. Pri osobnom odovzdaní je možné cenovú ponuku doručiť počas stránkových hodín do podateľne správcu.
Cenová ponuka musí obsahovať nasledovné náležitosti:
U fyzických osôb - meno, priezvisko, trvalé bydlisko, telefonický kontakt záujemcu, e-mailovú adresu záujemcu na komunikáciu počas prípravy a konanie elektronickej aukcie, špecifikáciu majetku podľa zverejneného oznámenia, ponúkanú cenu vyjadrenú jednou pevnou sumou v mene euro a podpis záujemcu.
U právnických osôb - názov, sídlo, telefonický kontakt záujemcu, e-mailovú adresu záujemcu, meno a priezvisko zodpovedného záujemcu, zabezpečujúceho komunikáciu počas prípravy a trvania elektronickej aukcie, IČO, špecifikáciu majetku podľa zverejneného oznámenia, ponúkanú cenu vyjadrenú jednou pevnou sumou v mene euro a podpis osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti.
Záujemcom, ktorí svoje cenové ponuky stanoveným spôsobom a v stanovenej lehote písomne doručia na adresu správcu a vo svojej cenovej ponuke ponúknu aspoň primeranú cenu, budú nami na zadané e-mailové adresy najmenej 5 dní pred začatím elektronickej aukcie zaslané informácie o prístupovom hesle do elektronickej aukčnej siene, o technických nárokoch k prístupu do elektronického aukčného systému a o ďalších skutočnostiach ohľadom účasti a priebehu elektronickej aukcie.
Správca si vyhradzuje právo zrušiť elektronickú aukciu a odstúpiť od ponuky.
Podľa § 8a ods.4 zákona NR SR č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov správca požaduje zloženie zábezpeky v peňažných prostriedkoch. Zábezpeka musí byť pripásaná na účet správcu do konca lehoty na doručenie cenových ponúk.

Pozemok
 
Identifikačné čislo 78736
Parcelné číslo pozemku 5613/18
Druh pozemku ostatná plocha
Výmera 4552 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 8881
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 78737
Parcelné číslo pozemku 5613/151
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 1501 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 8881
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 78738
Parcelné číslo pozemku 5613/152
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 14 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 8881
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 78739
Parcelné číslo pozemku 5613/187
Druh pozemku ostatná plocha
Výmera 997 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 8881
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 78740
Parcelné číslo pozemku 5613/188
Druh pozemku ostatná plocha
Výmera 177 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 8881
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 78741
Parcelné číslo pozemku 5613/189
Druh pozemku ostatná plocha
Výmera 1025 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 8881
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 78742
Parcelné číslo pozemku 5613/190
Druh pozemku ostatná plocha
Výmera 284 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 8881
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 78743
Parcelné číslo pozemku 5613/191
Druh pozemku ostatná plocha
Výmera 86 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 8881
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 78744
Parcelné číslo pozemku 5613/192
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 2173 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 8881
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Stavba
 
Identifikačné čislo 78745
Súpisné číslo stavby rozostavaná výrobná hala bez súpisného čísla
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 5613/151
Číslo listu vlastnictva 8881
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Stavba
 
Identifikačné čislo 78746
Súpisné číslo stavby rozostavaná trafostanica bez súpisného čísla
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 5613/152
Číslo listu vlastnictva 8881
Prevádzaný majetkový podiel 1/1