Vyhlásenie elektronickej aukcie - 1. kolo - stavba a pozemky k.ú. Rimavská Sobota, Rimavská Sobota


nové

Správca ponuky

Správca: Ministerstvo vnútra SR
IČO: 00151866
Adresa správcu: Pribinova 2
Mesto: Bratislava
PSČ: 81272
Kontaktná osoba: JUDr. Soňa Spišáková
sona.spisakova@minv.sk
tel.: 0961605583

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Vyhlásenie elektronickej aukcie
Okres: Okres Rimavská Sobota
Obec: Rimavská Sobota
Katastrálne územie: Rimavská Sobota
Adresa ponúkaného majetku štátu: Gorkého č. 12, Rimavská Sobota
Dátum zverejnenia ponuky: 09.06.2021
Začiatok lehoty na predkladanie ponúk: 10.06.2021
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 08.07.2021

Termín obhliadky: Dohodou
Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Zábezpeka suma: 17 300,00 €
Zábezpeka banka: Štátna pokladňa
Zábezpeka účet: SK 5981800000007000180074
Zábezpeka variabilný symbol: 4172021
Primeraná cena: 173 000,00 €

Poznámka k ponuke:
Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava (ďalej len "správca"), v súlade so Zákonom NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") oznamuje "Vyhlásenie elektronickej aukcie - 1. kolo" na nehnuteľný majetok v katastrálnom území Rimavská Sobota, obec Rimavská Sobota, okres Rimavská Sobota. Nehnuteľný majetok je zapísaný na LV č. 5532 vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Rimavská Sobota. Primeraná cena nehnuteľného majetku je stanovená na základe znaleckého posudku č. 47/2019 zo dňa 20.10.2019 na sumu 173 000,- € (slovom: stosedemdesiattri tisíc eur).
Cenovú ponuku je potrebné doručiť v zalepenej obálke na adresu Centrum podpory Banská Bystrica, oddelenie nehnuteľností, ul.9 mája č.1, 974 86 Banská Bystrica, Na obálke záujemca uvedie svoj názov (obchodné meno, resp. meno a priezvisko) a adresu s označením príslušného hesla "ELEKTRONICKÁ AUKCIA 1. kolo - k.ú. Rimavská Sobota - NEOTVÁRAŤ". Písomnú ponuku je potrebné doručiť poštou alebo odovzdať osobne do 20 pracovných dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení ponuky. Pri osobnom odovzdaní ponuky je možné ponuku odovzdať počas stránkových hodín do podateľne správcu. Cenová ponuka musí obsahovať nasledovné náležitosti:
- u fyzických osôb: meno a priezvisko, trvalé bydlisko, dátum narodenia, špecifikácie majetku podľa oznámenia v ROPK v časti elektronická aukcia, účel využitia nehnuteľnosti, ponúknutú cenu, podpis záujemcu, telefónny kontakt a e-mailovú adresu,
- u právnických osôb: obchodné meno, sídlo, IČO, meno a priezvisko, podpis osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti, špecifikáciu majetku podľa oznámenia v ROPK v časti elektronická aukcia, účel využitia nehnuteľnosti, ponúknutú cenu, telefónny kontakt a e-mailovú adresu.
Ponuka, ktorá nebude predložená v lehote doručovania alebo nebude spĺňať požadované podmienky alebo nebude obsahovať cenu vyjadrenú pevnou sumou v EUR, nebude akceptovaná. Finančná zábezpeka musí byť pripísaná na účet správcu najneskôr v posledný deň lehoty na doručovanie ponúk, inak bude záujemca z elektronickej aukcie vylúčený. Zložená finančná zábezpeka bude uchádzačovi, s ktorým bola uzatvorená kúpna zmluva, započítaná do kúpnej ceny.
Záujemcovia, ktorí stanoveným spôsobom a v stanovenej lehote písomne doručili svoju cenovú ponuku a vo svojej cenovej ponuke ponúkli cenu aspoň vo výške primeranej ceny, teda aspoň vo výške 173 000 € (slovom: stosedemdesiattri tisíc eur), budú vyzvaní najmenej 5 dní pred začatím elektronickej aukcie na predkladanie cenových ponúk v elektronickej aukcii. Úspešným sa stane záujemca s najvyššou ponúknutou cenou. Toho vyzve správca majetku k uzatvoreniu zmluvy. Ak vyzvaný záujemca neuzatvorí kúpnu zmluvu v primeranej lehote určenej správcom alebo správca odstúpi od kúpnej zmluvy, pretože kupujúci v dohodnutej lehote nezaplatil kúpnu cenu, zábezpeka prepadne v prospech štátu. Záujemcovi, ktorý nesplnil určené podmienky alebo ktorý odstúpil od svojej cenovej ponuky pred vyhodnotením vyhlásenia elektronickej aukcie, sa vráti zábezpeka po vyhodnotení vyhlásenia elektronickej aukcie. Záujemcovi, ktorý nebol vyzvaný na uzavretie zmluvy, aj keď splnil určené podmienky, sa zábezpeka vráti po úhrade kúpnej ceny kupujúcim, najneskôr do 90 dní od ukončenia elektronickej aukcie. Správca majetku štátu si vyhradzuje právo zrušiť elektronickú aukciu.

Stavba
 
Identifikačné čislo 75936
Súpisné číslo stavby 1676
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 529/17
Číslo listu vlastnictva 5532
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 75937
Parcelné číslo pozemku 529/17
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 1017 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 5532
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 75938
Parcelné číslo pozemku 529/18
Druh pozemku ostatná plocha
Výmera 207 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 5532
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 75939
Parcelné číslo pozemku 529/19
Druh pozemku ostatná plocha
Výmera 474 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 5532
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 75940
Parcelné číslo pozemku 529/110
Druh pozemku ostatná plocha
Výmera 1148 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 5532
Prevádzaný majetkový podiel 1/1