Vyhlásenie elektronickej aukcie - 2. kolo Skupina objektov :1. Dom - 2. Rozostavaná budova a pozemok - Žilina, Žilina


Správca ponuky

Správca: Štátny ústav pre kontrolu liečiv
IČO: 00165221
Adresa správcu: Kvetná 11
Mesto: Bratislava
PSČ: 825 08
Kontaktná osoba: Ing. Vladimir Kubík
vladimir.kubik@sukl.sk
tel.: 0903 506 578

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Vyhlásenie elektronickej aukcie
Okres: Okres Žilina
Obec: Žilina
Katastrálne územie: Žilina
Adresa ponúkaného majetku štátu: Bôrická cesta č. 45, 010 01 Žilina
Dátum zverejnenia ponuky: 27.07.2021
Začiatok lehoty na predkladanie ponúk: 28.07.2021
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 25.08.2021

Termín obhliadky: Dohodou - na základe telefonickej alebo e-mailovej požiadavky
Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Zábezpeka suma: 42 930,00 €
Zábezpeka banka: Štátna pokladnica
Zábezpeka účet: SK34 8180 0000 0070 0013 3673
Zábezpeka variabilný symbol: 99904
Primeraná cena: 429 300,00 €

Poznámka k ponuke:
Heslo na označenie obálky „ VEA 2 kolo SKUPINA OBJEKTOV Dom a Rozostavaná stavba ŽILINA “
Majetok je bližšie špecifikovaný v znaleckom posudku č. 66/2019 zo dňa 31.10.2019, vypracovanom znalcom Ing. Jurajom Cesnekom, evidenčné číslo : 915 360, M.A.Bazovského 1189/4, 013 01 Teplička nad Váhom a primeraná cena určená znalcom je 477 000 €. V zmysle ustanovenia § 8aa ods.5 Zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov je táto cena znížená o 10% na cenu 429 300 €.
Spôsob predloženia cenovej ponuky:
Cenovú ponuku doručte v zalepenej obálke označenej korešpondenčnou adresou záujemcu, príslušným heslom a označením „NEOTVÁRAŤ“ poštou na adresu Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Kvetná 11, 825 08 Bratislava, alebo osobne cestou podateľne na adrese Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Kvetná 11, 825 08 Bratislava, prízemie oproti recepcii, v termíne najneskôr do 25.8.2021. Cenovú ponuku je potrebné do uvedeného termínu doručiť a nie odoslať. Uveďte príslušné heslo : "VEA 2 kolo SKUPINA OBJEKTOV Dom a Rozostavaná stavba ŽILINA “
Cenová ponuka musí obsahovať nasledovné náležitosti:

U fyzických osôb – meno, priezvisko, trvalé bydlisko, e-mailovú adresu záujemcu na komunikáciu počas prípravy a konania elektronickej aukcie, číslo účtu na prípadné vrátenie finančnej zábezpeky, doklad o zložení zábezpeky, špecifikáciu majetku podľa zverejneného oznámenia o vyhlásení elektronickej aukcie, účel využitia majetku, ponúkanú cenu vyjadrenú jednou pevnou sumou v €, prehlásenie o registrácií v registri partnerov verejného sektora a podpis záujemcu

U právnických osôb - názov, sídlo, e-mailovú adresu záujemcu a meno a priezvisko zodpovedného zástupcu záujemcu, zabezpečujúceho komunikáciu počas prípravy a trvania elektronickej aukcie, číslo účtu na prípadné vrátenie zábezpeky, doklad o zložení zábezpeky, IČO, špecifikáciu majetku podľa zverejneného oznámenia o vyhlásení elektronickej aukcie, účel využitia majetku, ponúkanú cenu vyjadrenú jednou pevnou sumou v €, prehlásenie o registrácií v registri partnerov verejného sektora *(viď. poznámka nižšie) a podpis oprávnenej osoby konať v mene spoločnosti. Kritérium pre určenie úspešného záujemcu je najvyššia ponúknutá cena.
*Poznámka:
Partnerom verejného sektora je fyzická osoba a právnická osoba, ktorá prijíma od štátu, samosprávy a iných subjektov verejného sektora peňažné plnenie alebo majetok nad limit určený zákonom č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Spôsob zloženia finančnej zábezpeky:
Štátny ústav pre kontrolu liečiv ako správca predmetného nehnuteľného majetku štátu vyžaduje od záujemcov zloženie finančnej zábezpeky vo výške 10% z primeranej ceny, ktorá je v zmysle ustanovenia §8aa, ods. 5 Zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu znížená o 10%. Finančná zábezpeka musí byť pripísaná na bankový účet Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv, vedený v Štátnej pokladnici, najneskôr v posledný deň lehoty na doručovanie cenových ponúk. Číslo účtu IBAN SK34 8180 0000 0070 0013 3673, VS: 99904. Zložením finančnej zábezpeky záujemca potvrdzuje svoj súhlas s použitím finančnej zábezpeky na úhradu časti kúpnej ceny v prípade, že príde k uzavretiu kúpnej zmluvy medzi ním a predávajúcim.
Štátny ústav pre kontrolu liečiv vylúči cenovú ponuku záujemcu:
a) ktorý je podľa §9 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov spriaznenou osobou s iným záujemcom
b) ktorého cenová ponuka nebola doručená v lehote stanovenej v tomto vyhlásení elektronickej aukcie alebo ktorého cenová ponuka nebola vyjadrená pevnou sumou
c) ktorý v lehote stanovenej v tomto vyhlásení elektronickej aukcie riadne nezložil zábezpeku
Ostatné náležitosti cenovej ponuky je možné doplniť podľa požiadavky Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv v ním stanovenom termíne. Pre urýchlenie konania odporúčame uviesť telefonický kontakt.
Štátny ústav pre kontrolu liečiv si vyhradzuje právo od úspešného záujemcu dodatočne žiadať predloženia vyhlásenia, že nie je spriaznenou osobou s iným záujemcom
Štátny ústav pre kontrolu liečiv nie je platcom dane z pridanej hodnoty.
Všetci záujemcovia, ktorých cenové ponuky spĺňajú určené podmienky budú vyzvaní najmenej 5 dní pred začatím elektronickej aukcie na predkladanie nových cenových ponúk v elektronickej aukcii. Na záujemcami zadané e-mailové adresy budú zaslané všetky zákonom stanovené informácie ohľadom prístupového hesla do elektronickej aukčnej siene, o technických nárokoch k prístupu do aukčného systému a ďalších relevantných skutočnostiach ohľadom účasti a priebehu elektronickej aukcie. Pre účasť v elektronickej aukcii je nevyhnutné byť pripojený k internetu.
Úspešným sa stane záujemca s najvyššou ponúknutou cenou. Toho vyzve správca majetku k uzatvoreniu zmluvy. Návrh kúpnej zmluvy predloží správca majetku štátu. Ak vyzvaný záujemca neuzatvorí kúpnu zmluvu v primeranej lehote určenej správcom alebo správca odstúpi od kúpnej zmluvy, pretože kupujúci v dohodnutej lehote nezaplatil kúpnu cenu, zábezpeka prepadne v prospech štátu.
Záujemcovi, ktorý nesplnil určené podmienky, alebo ktorý od svojej cenovej ponuky pred vyhodnotením vyhlásenia elektronickej aukcie odstúpil, sa zábezpeka vráti po vyhodnotení elektronickej aukcie, najneskôr do 90 dní od ukončenia elektronickej aukcie.
Správca majetku štátu si vyhradzuje právo vyhlásenie elektronickej aukcie kedykoľvek zrušiť.


Pozemok
 
Identifikačné čislo 76238
Parcelné číslo pozemku 4816
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 180 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 1873
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 76239
Parcelné číslo pozemku 4876/9
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 316 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 1873
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 76240
Parcelné číslo pozemku 4817/1
Druh pozemku záhrada
Výmera 172 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 1873
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 76241
Parcelné číslo pozemku 4817/2
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 164 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 1873
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Stavba
 
Identifikačné čislo 76242
Súpisné číslo stavby 1834
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 4816
Číslo listu vlastnictva 1873
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Príslušenstvo Príslušenstvo: plot bočný CKN 4876/9 - CKN 4876/8, betónový chodník pred pôvodným domom, vonkajšie schody medzi rozostavanou stavbou a laboratóriom, oporný múr za prístavbou, betónový chodník a spevnená plocha pri prístavbe, betónová dlažba na vstupe do laboratória, elektrická prípojka vzdušná do laboratória, splašková kanalizačná prípojka, kanalizačná šachta pôvodná
Stavba
 
Identifikačné čislo 76243
Súpisné číslo stavby 1834
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 4817/2
Číslo listu vlastnictva 1873
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Príslušenstvo Rozostavaná stavba laboratória
Príslušenstvo: plot predný, plot bočný, chodník na rozostavanom laboratóriu, spevnená plocha za vrátami, jednotná kanalizačná prípojka do verejnej kanalizácie preložená, dažďová 2x kanalizačná prípojka do verejnej kanalizácie, jednotná kanalizačná prípojka s napojením do verejnej kanalizácie, vodovodná prípojka preložená, vodomerná šachta - CKN 4817/1, plynová prípojka, NN prípojka, kanalizačné šachty na prekládke

Vyhodnotenie vyhlásenia elektronickej aukcie

Stav neúspešný
Počet predložených ponúk 0
Počet ponúk, ktorý splnili určené podmienky 0
Protokol 1630063308_zapisnica_vyhodnotenie_vea_zilina_boricka_45_jul_2021.docx_2_kolo.pdf