Vyhlásenie elektronickej aukcie CO kryty s. č. 2472, 2475 Považská Bystrica 4. kolo, Považská Bystrica


Správca ponuky

Správca: Ministerstvo vnútra SR
IČO: 00151866
Adresa správcu: Pribinova 2
Mesto: Bratislava
PSČ: 81272
Kontaktná osoba: Ing. Jana Štefánková
jana.stefankova@minv.sk
tel.: 0961205459

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Vyhlásenie elektronickej aukcie
Okres: Okres Považská Bystrica
Obec: Považská Bystrica
Katastrálne územie: Považská Bystrica
Adresa ponúkaného majetku štátu: Považská Bystrica, areál Považských strojární
Dátum zverejnenia ponuky: 29.07.2021
Začiatok lehoty na predkladanie ponúk: 30.07.2021
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 03.09.2021

Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Primeraná cena: 19 000,00 €

Poznámka k ponuke:
Ministerstvo vnútra SR – Centrum podpory Trenčín, Jilemnického 1, 911 42 Trenčín ako správca majetku štátu vyhlasuje v súlade s ustanoveniami zákona č. 278/1993 Z.z o správe majetku štátu v znení neskorších zmien a doplnení elektronickú aukciu na predaj prebytočného nehnuteľného majetku štátu nachádzajúceho sa v sa v k. ú. Považská Bystrica, obec Považská Bystrica, okres Považská Bystrica vedený na LV č. 9398, a to :
- stavba súpisné číslo 2472 na parcele 5736/34, CO kryt v spoluvlastníckom podiele 1/1,
evidenčné číslo krytu 0307003

- stavba súpisné číslo 2475 na parcele 5736/169, CO kryt v spoluvlastníckom podiele 1/1,
evidenčné číslo krytu 0307002

Parcela č. 5736/34 a 5736/169 nie je vo vlastníctve Slovenskej republiky.
Novému vlastníkovi uvedeného majetku vyplýva povinnosť z ustanovenia § 4 ods.2 zákona č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov ( t.j.zachovať pôvodné určenie stavby na civilnú ochranu obyvateľstva).
V zmysle § 8a) ods. 8 zákona č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov je primeraná cena 47 500,- € znížená o 60 % t.j. hodnota tohto majetku je vo výške 19 000,- € .
Cenové ponuky vyjadrené jednou pevnou sumou je potrebné doručiť v uzatvorenej obálke s uvedením odosielateľa a s označením „Predaj CO krytov – NEOTVÁRAŤ“. Cenová ponuka musí obsahovať nasledovné náležitosti:
- u fyzických osôb: meno a priezvisko, trvalé bydlisko, špecifikáciu majetku podľa oznámenia ROPK v časti elektronická aukcia, účel využitia nehnuteľnosti, ponúknutú cenu, podpis záujemcu, telefónny kontakt a e-mailovú adresu,
- u právnických osôb: obchodné meno, sídlo, IČO, podpis osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti, špecifikáciu majetku podľa oznámenia v ROPK v časti elektronická aukcia, účel využitia nehnuteľnosti, ponúknutú cenu, telefónny kontakt a e-mailovú adresu.
Cenové ponuky doručte poštou alebo osobne do podateľne na adresu: Centrum podpory Trenčín, Jilemnického 1, 911 42 Trenčín, najneskôr 25 pracovných dní odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia vyhlásenia aukcie v registri ponúkaného majetku štátu. Za deň doručenia ponuky sa považuje deň jej prijatia uvedený na odtlačku prezenčnej pečiatky správcu majetku štátu.

Predaj nehnuteľnosti sa uskutoční formou elektronickej aukcie, prostredníctvom aukčného systému. Úspešným záujemcom budú na zadané emailové adresy zaslané všetky potrebné a zákonom stanovené informácie. Správca majetku štátu vyzve úspešných záujemcov na predkladanie nových cenových ponúk v elektronickej aukcii najmenej 5 (päť) dní pred začatím elektronickej aukcie.

Správca majetku štátu si vyhradzuje právo zrušiť elektronickú aukciu aj bez udania dôvodu. Z elektronickej aukcie budú vylúčené cenové ponuky záujemcov, ktorí sú spriaznenou osobou s iným záujemcom, ak ich cenová ponuka nebola doručená v stanovenej lehote, vyjadrená jednou pevnou sumou, alebo nebude spĺňať požadované podmienky. Zaslaním ponuky záujemca súhlasí s podmienkami elektronickej aukcie.Stavba
 
Identifikačné čislo 76265
Súpisné číslo stavby 2472
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 5736/34
Číslo listu vlastnictva 9398
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Stavba
 
Identifikačné čislo 76266
Súpisné číslo stavby 2475
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 5736/169
Číslo listu vlastnictva 9398
Prevádzaný majetkový podiel 1/1

Vyhodnotenie vyhlásenia elektronickej aukcie

Stav úspešný
Počet predložených ponúk 1
Počet ponúk, ktorý splnili určené podmienky 1
Protokol 1631013111_doc03538520210907131737.pdf

Výherca elektronickej aukcie

Stav úspešný predaj