Vyhlásenie elektronickej aukcie I. kolo: pozemok "C"KN parc. č. 2286/53, k.ú. Ružinov , Bratislava - mestská časť Ružinov


Správca ponuky

Správca: Okresný úrad Bratislava
IČO:
Adresa správcu: Tomášikova 46
Mesto: Bratislava
PSČ: 832 05
Kontaktná osoba: Mgr. Natália Bírová
natalia.birova@minv.sk
tel.: 09610 46 351

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Vyhlásenie elektronickej aukcie
Okres: Okres Bratislava II
Obec: Bratislava - mestská časť Ružinov
Katastrálne územie: Ružinov
Adresa ponúkaného majetku štátu: Ružinov, Syslia ulica
Dátum zverejnenia ponuky: 19.05.2022
Začiatok lehoty na predkladanie ponúk: 20.05.2022
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 16.06.2022

Termín obhliadky: po predchádzajúcej dohode s kontaktnou osobou
Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Zábezpeka suma: 3 110,00 €
Zábezpeka banka: Štátna pokladnica
Zábezpeka účet: SK59 8180 0000 0070 0018 0074
Zábezpeka variabilný symbol: 1312003822
Primeraná cena: 31 100,00 €

Poznámka k ponuke:
Upozorňujeme záujemcov, že na ponúkanej parcele je v zemi osadená ostatná inžinierska stavba a jej súčasti (verejný vodovod a kanalizačné zberače) vo vlastníctve/správe tretieho subjektu a prístup k ponúkanej parcele nie je fakticky možný z verejnej miestnej komunikácie.

Nehnuteľnosť je podrobne popísaná v Znaleckom posudku č. 103/2020, zo dňa 14.08.2020, vypracovala znalecká organizácia ÚEOS Komercia a.s., zapísaná v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky v odbore Stavebníctvo, odvetviach Odhad hodnoty nehnuteľnosti a Odhad hodnoty stavebných prác, pod evidenčným číslom 900197. Bližšie informácie k ponúkanej nehnuteľnosti a nahliadnutie do znaleckého posudku je možné po dohode s kontaktnou osobou.

Písomné cenové ponuky s návrhom kúpnej ceny, ktorá musí byť minimálne vo výške primeranej ceny vyjadrenej jednou pevnou sumou v mene euro, musia byť doručené najneskôr 20 pracovných dní odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia vyhlásenia elektronickej aukcie na adresu dočasného správcu: ,,Okresný úrad Bratislava, Majetkovoprávny odbor, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava", v zalepenej obálke s uvedením korešpondečnej adresy záujemcu s výrazným označením ,, Elektronická aukcia - neotvárať, k sp. zn.: OU-BA-MPO-2022/020038/BIR. Na ponuky doručené správcovi po stanovenej lehote sa nebude prihliadať.

Náležitosti cenovej ponuky:
- fyzické osoby - meno, priezvisko, trvalé bydlisko, špecifikáciu majetku podľa zverejneného oznámenia, ponúkanú cenu vyjadrenú jednou pevnou sumou v mene euro, podpis záujemcu a kontakt: telefón a email.
- právnické osoby - názov, sídlo, IČO, špecifikáciu majetku podľa zverejneného oznámenia, ponúkanú cenu vyjadrenú jednou pevnou sumou v mene euro, podpis osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti a kontakt: telefón a email.
Správca je povinný vylúčiť z elektronickej aukcie cenovú ponuku záujemcu,
- ktorý je v zmysle ust. § 9 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov spriaznenou osobou s iným záujemcom,
- ktorého cenová ponuka nebola v lehote určenej správcom doručená alebo ktorého cenová ponuka nebola vyjadrená jednou pevnou sumou.

Správca si vyhradzuje právo zrušiť elektronickú aukciu a odstúpiť od ponuky bez udania dôvodu.
Záujemcom, ktorí svoje cenové ponuky stanoveným spôsobom a v stanovenej lehote písomne doručili na adresu správcu a vo svojej cenovej ponuke ponúkli aspoň primeranú cenu, budú na nimi zadané emailové adresy najmenej 5 dní pred začatím elektronickej aukcie zaslané informácie o prístupovom hesle do elektronickej aukčnej siene, o technických nárokoch k prístupu do elektronického aukčného systému a o ďalších relevantných skutočnostiach ohľadom účasti a priebehu elektronickej aukcie.

Pozemok
 
Identifikačné čislo 78166
Parcelné číslo pozemku 2286/53
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 178 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 7927
Prevádzaný majetkový podiel 1/1

Vyhodnotenie vyhlásenia elektronickej aukcie

Stav neúspešný
Počet predložených ponúk 0
Počet ponúk, ktorý splnili určené podmienky 0
Protokol 1655983770_zapisnica_vea_i.kolo__parc.c.2286_53_k.u.ruzinov.pdf