vyhlásenie I. kola elektronickej aukcie na súbor pozemkov v k.ú. Staré Mesto , Bratislava - mestská časť Staré Mesto


Správca ponuky

Správca: Okresný úrad Bratislava
IČO:
Adresa správcu: Tomášikova 46
Mesto: Bratislava
PSČ: 832 05
Kontaktná osoba: Mgr. Norbert Hargitay
norbert.hargitay@minv.sk
tel.: +421 9610 46352

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Vyhlásenie elektronickej aukcie
Okres: Okres Bratislava I
Obec: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Katastrálne územie: Staré Mesto
Adresa ponúkaného majetku štátu: Zámočnícka ul.
Dátum zverejnenia ponuky: 24.09.2021
Začiatok lehoty na predkladanie ponúk: 25.09.2021
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 22.10.2021

Termín obhliadky: po predchádzajúcej dohode s kontaktnou osobou
Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky: áno

Zábezpeka suma: 50 000,00 €
Zábezpeka banka: Štátna pokladnica
Zábezpeka účet: SK59 8180 0000 0070 0018 0074
Zábezpeka variabilný symbol: 1311127521
Primeraná cena: 823 000,00 €

Poznámka k ponuke:
Nehnuteľnosti sú podrobne popísané v znaleckom posudku č. 106/2020 zo dňa 3.9.2020, ktorý podala ÚEOS - Komercia, a.s., znalecká organizácia v odbore stavebníctvo, - odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností a odhad hodnoty stavebných prác, evidenčné číslo 900197. Predmetom ponuky nie je stavba súp.č. 389 stojaca na parc.CKN č. 37, stavba súp.č. 402 stojaca na parc.CKN č. 39 a stavba súp.č. 403 stojaca na parc.CKN č. 40, všetky stavby evidované na LV č. 9738 vo výlučnom vlastníctve tretej osoby.
Písomné cenové ponuky s návrhom kúpnej ceny, ktorá musí byť minimálne vo výške primeranej ceny vyjadrenej jednou pevnou sumou v mene euro, musia byť doručené najneskôr do 20 pracovných dní odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia I. kola vyhlásenia elektronickej aukcie. Cenovú ponuku doručte do sídla správcu: "Okresný úrad Bratislava, majetkovoprávny odbor, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava", v zalepenej obálke s uvedením poštovej adresy záujemcu a výrazným označením "Elektronická aukcia I.kolo - neotvárať!", k sp. zn. OU-BA-MPO-2021/011275/HAR. Na cenové ponuky doručené správcovi po stanovenej lehote sa nebude prihliadať.

Náležitosti cenovej ponuky:
- fyzické osoby: meno, priezvisko, rodné priezvisko, trvalé bydlisko, špecifikácia súboru majetku podľa zverejneného vyhlásenia, ponúkaná cena vyjadrená jednou pevnou cenou v mene Euro, podpis záujemcu a kontakt : telefón a email
- právnické osoby: obchodné meno, sídlo, IČO, špecifikácia majetku podľa zverejneného vyhlásenia, ponúkaná cena vyjadrená jednou pevnou sumou v mene Euro, podpis osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti a kontakt : telefón a email.

Správca je povinný vylúčiť z elektronickej aukcie cenovú ponuku záujemcu:
- ktorý je v zmysle platného znenia § 9 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii spriaznenou osobou s iným záujemcom, ktorý podal cenovú ponuku,
- ktorého cenová ponuka nebola v lehote určenej správcom doručená správcovi alebo ktorého cenová ponuka nebola vyjadrená jednou pevnou sumou v mene Euro,
- ktorý nezložil zábezpeku riadne a včas. Zábezpeka je zložená včas, ak najneskôr v posledný deň lehoty na doručenie cenových ponúk bola pripísaná na určený bankový účet správcu.

Správca si vyhradzuje právo zrušiť I. kolo vyhlásenej elektronickej aukcie a odstúpiť od ponuky bez uvedenia dôvodu.

Pozemok
 
Identifikačné čislo 76579
Parcelné číslo pozemku 37
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 227 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 7911
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 76580
Parcelné číslo pozemku 38
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 61 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 7911
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 76581
Parcelné číslo pozemku 39
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 171 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 7911
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 76582
Parcelné číslo pozemku 40
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 137 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 7911
Prevádzaný majetkový podiel 1/1