Stav ponuky
Cena ( € )

Nájdených 36 ponúk
Zobrazenie:


nové

Ak cenová ponuka žiadneho záujemca nepresiahne výšku trhového nájomného, ŠO ako správca majetku štátu má právo odstúpiť od ponuky. Akceptované bude len ponuky vyjadrené pevnou sumou. Ponuky je potrebné zaslať na adresu správcu uvedenej v ponuke v zalepenej obálke označenej heslom " Ponukové konanie". K celkovej sum...

Nájom
Banská Bystrica
Pridané: 27.09.2022 Predkladanie ponúk od: 28.09.2022 Uzávierka: 16.11.2022

nové

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v súlade so zákonom č.278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov prenecháva do nájmu dočasne prebytočný nehnuteľný majetok štátu. Cenovú ponuku je potrebné doručiť v zalepenej obálke, na ktorej záujemca uvedie svoj názov ( obchodné meno, resp...

Nájom
Rožňava
Pridané: 27.09.2022 Predkladanie ponúk od: 28.09.2022 Uzávierka: 07.10.2022

nové

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v súlade so zákonom č.278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov prenecháva do nájmu dočasne prebytočný nehnuteľný majetok štátu. Cenovú ponuku je potrebné doručiť v zalepenej obálke, na ktorej záujemca uvedie svoj názov ( obchodné meno, resp...

Nájom
Rožňava
Pridané: 27.09.2022 Predkladanie ponúk od: 28.09.2022 Uzávierka: 07.10.2022

nové

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v súlade so zákonom č.278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov prenecháva do nájmu dočasne prebytočný nehnuteľný majetok štátu. Cenovú ponuku je potrebné doručiť v zalepenej obálke, na ktorej záujemca uvedie svoj názov ( obchodné meno, resp...

Nájom
Rožňava
Pridané: 27.09.2022 Predkladanie ponúk od: 28.09.2022 Uzávierka: 07.10.2022

nové

Záujem o dočasne prebytočná majetok štátu môže prejaviť výlučne len nájomca, ktorý bude plniť úlohy v rámci predmetu jeho činnosti a to v súlade s predmetom činnosti, na ktorý bol tento objekt využívaný správcom, ktorý ho na dočasný prenájom ponúka t.j. pestovanie sadbového materiá

Nájom
Betliar
Pridané: 26.09.2022 Predkladanie ponúk od: 27.09.2022 Uzávierka: 24.10.2022

nové

- priestory sú vhodné na umiestnenie automatu na pochutiny, 2x automatu na kávu, výdajník vody - teplá a studená (prívod vody je zabezpečený zo strany správcu) a odpadkový kôš - tak, ako je uvedené v nákrese (t.j. účel), vhodné je aj vonkajšie opláštenie automatov a príslušenstva tak, aby tvorili jeden kompaktný cel...

Nájom
Vysoké Tatry
Pridané: 26.09.2022 Predkladanie ponúk od: 27.09.2022 Uzávierka: 03.10.2022

nové

Krajská prokuratúra Nitra ako správca majetku štátu vyhlasuje v súlade s ustanovením zákona NR SR č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov elektronickú aukciu na predaj prebytočného majetku štátu. Spôsob predloženia cenovej ponuky: Cenovú ponuku doručte v zalepenej obálke označenej ...

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Patince
Pridané: 26.09.2022 Predkladanie ponúk od: 27.09.2022 Uzávierka: 24.10.2022

nové

Cenovú ponuku doručte v zalepenej obálke s uvedeným menom a sídlom záujemcu, označenej heslom „Nebytový priestor Motešice“ a označením "NEOTVÁRAŤ" poštou alebo osobne cestou podateľne na adresu: Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a infraštruktúry, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava v termíne do 3.10. 2022 do 12:00...

Nájom
Motešice
Pridané: 22.09.2022 Predkladanie ponúk od: 23.09.2022 Uzávierka: 03.10.2022

nové

Nebytové priestory sú vhodné ako priestor, v ktorom sa bude poskytovať zdravotná starostlivosť. Na predmete nájmu nie je možné zriadiť a prevádzkovať verejnú lekáreň v zmysle Príkazu ministra zdravotníctva SR č. 3/2016. Do súťaže sa môžu prihlásiť záujemcovia ktorí predložia: - Žiadosť o nájom a návrh výšky nájomn...

Nájom
Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice
Pridané: 21.09.2022 Predkladanie ponúk od: 22.09.2022 Uzávierka: 03.10.2022

nové

Okresný úrad Banská Bystrica ako správca majetku štátu vyhlasuje v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov elektronickú akciu na predaj prebytočného majetku štátu v dočasnej správe. Cenovú ponuku doručte v zalepenej obálke označenej korešpondenčnou ...

Vyhlásenie elektronickej aukcie
Revúca
Pridané: 21.09.2022 Predkladanie ponúk od: 22.09.2022 Uzávierka: 03.11.2022