Stav ponuky
Cena ( € )

Sledovať ponuky podľa zadaných kritérií

Funkcionalita je iba pre registrovaných používateľov


Nájdených 47 ponúk
Zobrazenie:


nové

Charakteristika nehnuteľného majetku: Budova a pozemok pod budovou sú situované na Štúrovej ulici č. 144 v Malackách. Budova má 3 nadzemné podlažia a rovnú strechu. Je to objekt, ktorý v minulosti patril do areálu Stredného odborného učilišťa NPP a bol objektom SO 01. Budova bola využív

Ponukové konanie
Malacky
Pridané: 24.05.2022 Predkladanie ponúk od: 25.05.2022 Uzávierka: 30.06.2022

nové

Žiadame správcu, ktorý prejaví záujem o ponúkaný majetok štátu, aby svoju ponuku na prevod správy prebytočného nehnuteľného majetku štátu zaslal v lehote na doručovanie ponúk v obálke označenej značkou uvedenou v názve ponuky na korešpondenčnú adresu Centrum podpory Banská Bystrica, ul. 9. mája . 1, 974 01 Bansk

Ponukové konanie
Ladomerská Vieska
Pridané: 24.05.2022 Predkladanie ponúk od: 25.05.2022 Uzávierka: 23.06.2022

nové

Ponuky doručte v uzatvorenej obálke v lehote na doručenie ponúk na adresu: Okresný úrad Nitra, majetkovoprávny odbor, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra s označením: "Ponuka správcov - rodinný dom súp.č. 856 s pozemkami v celosti v k.ú. Pribeta".

Ponukové konanie
Pribeta
Pridané: 23.05.2022 Predkladanie ponúk od: 24.05.2022 Uzávierka: 22.06.2022

nové

Cez pozemok vedie železničná trať, nachádza sa v ochrannom pásme železníc a v záplavovom pásme, bez prístupu z verejnej komunikácie. Majetok je bližšie špecifikovaný v ZP č. 11/2022, vypracovanom Ing. Renátou Češelkovou. Identifikácia parciel č. OU-KE-KO12-K1-1971/2019 z 15.4.2019

Ponukové konanie
Košice - mestská časť Juh
Pridané: 20.05.2022 Predkladanie ponúk od: 21.05.2022 Uzávierka: 20.06.2022

nové

Majetok je bližšie špecifikovaný v znaleckom posudku č. 1/2022 vypracovanom znalcom Ing. Dušanom Hrbatým.

Ponukové konanie
Nitra
Pridané: 20.05.2022 Predkladanie ponúk od: 21.05.2022 Uzávierka: 20.06.2022

nové

Nehnuteľný majetok v správe RÚVZ Martin, ktorý je predmetom tejto ponuky, neslúži a ani v budúcnosti nebude slúžiť správcovi na plnenie úloh v rámci predmetu jeho činnosti. Nový správca zabezpečí vstup k nehnuteľnostiam z verejnej komunikácie, tak aby nijakým spôsobom nezasahoval do užívania majetku v správe RÚVZ...

Ponukové konanie
Martin
Pridané: 20.05.2022 Predkladanie ponúk od: 21.05.2022 Uzávierka: 20.06.2022

nové

Cez pozemok vedie železničná trať, nachádza sa v ochrannom pásme železníc a v záplavovom pásme, bez prístupu z verejnej komunikácie. Majetok je bližšie špecifikovaný v ZP č. 11/2022, vypracovanom Ing. Renátou Češelkovou. Identifikácia parciel č. OU-KE-KO12-K1-1971/2019 z 15.4.2019

Ponukové konanie
Košice - mestská časť Juh
Pridané: 19.05.2022 Predkladanie ponúk od: 20.05.2022 Uzávierka: 20.06.2022

nové

Majetok je bližšie špecifikovaný v znaleckom posudku č. 44/2022, vypracovanom znalkyňou Ing. Oľgou Gašpárekovou. Pozemok sa nachádza mimo zastavaného územia mesta, je súčasťou bývalého vojenského objektu "Posádkové cvičisko Bukovina".

Ponukové konanie
Martin
Pridané: 19.05.2022 Predkladanie ponúk od: 20.05.2022 Uzávierka: 20.06.2022

nové

Majetok je bližšie špecifikovaný v znaleckom posudku č. 44/2022, vypracovanom znalkyňou Ing. Oľgou Gašpárekovoz Pozemok sa nachádza mimo zastavaného územia mesta, je súčasťou bývalého vojenského objektu "Posádkové cvičisko Bukovina".

Ponukové konanie
Martin
Pridané: 19.05.2022 Predkladanie ponúk od: 20.05.2022 Uzávierka: 20.06.2022

nové

Ponuky doručte v uzatvorenej obálke v lehote na doručenie ponúk na adresu: Okresný úrad Nitra, majetkovoprávny odbor, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra s označením "Ponuka správcov - Rodinný dom s pozemkami k.ú. Malé Šarovce podiel 2/8."

Ponukové konanie
Šarovce
Pridané: 18.05.2022 Predkladanie ponúk od: 19.05.2022 Uzávierka: 17.06.2022