Stav ponuky
Cena ( € )

Sledovať ponuky podľa zadaných kritérií

Funkcionalita je iba pre registrovaných používateľov


Nájdených 25 ponúk
Zobrazenie:


nové

Ponuky doručte v uzatvorenej obálke v lehote na doručenie ponúk na adresu: Okresný úrad Nitra, majetkovoprávny odbor, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra s označením: " Ponuka správcov - Spoluvlastnícky podiel k pozemku parc. C KN č. 215/1 v k. ú. Sokolníky ".

Ponukové konanie
Podhorany
Pridané: 17.08.2022 Predkladanie ponúk od: 18.08.2022 Uzávierka: 16.09.2022

nové

Ministerstvo vnútra SR je správcom nehnuteľného majetku štátu nachádzajúceho sa v k. ú. Humenné, obec Humenné, okres Humenné, zapísaného na LV č. 8041, a to pozemkov parc. C - KN č. 4117/176; 4117/177; 4117/178 a 4117/179. Druh pozemkov zastavaná plocha a nádvorie, výmera každého pozemku 20 m², v spoluvlastníckom po...

Ponukové konanie
Humenné
Pridané: 15.08.2022 Predkladanie ponúk od: 16.08.2022 Uzávierka: 14.09.2022

nové

Ministerstvo vnútra SR je správcom nehnuteľného majetku štátu nachádzajúceho sa v k. ú. Humenné, obec Humenné, okres Humenné, zapísaného na LV č. 8041, a to pozemkov parc. C - KN č. 4117/80; 4117/81; 4117/82; 4117/83; 4117/84; 4117/85; 4117/86; 4117/87 a 4117/88. Druh pozemkov zastavaná plocha a nádvorie, výmera kaž...

Ponukové konanie
Humenné
Pridané: 15.08.2022 Predkladanie ponúk od: 16.08.2022 Uzávierka: 14.09.2022

nové

Ministerstvo vnútra SR je správcom nehnuteľného majetku štátu nachádzajúceho sa v k. ú. Humenné, obec Humenné, okres Humenné, zapísaného na LV č. 8041, a to pozemkov parc. C - KN č. 4117/74; 4117/75 a 4117/76. Druh pozemkov zastavaná plocha a nádvorie, výmera každého pozemku 20 m², v spoluvlastníckom podiele 4/30 (...

Ponukové konanie
Humenné
Pridané: 15.08.2022 Predkladanie ponúk od: 16.08.2022 Uzávierka: 14.09.2022

nové

Ministerstvo vnútra SR je správcom nehnuteľného majetku štátu nachádzajúceho sa v k. ú. Humenné, obec Humenné, okres Humenné, zapísaného na LV č. 8042, a to pozemku parc. C - KN č. 4117/77 zastavaná plochá a nádvorie o výmere 20 m², v spoluvlastníckom podiele 4/30 (čo predstavuje 2,67 m²). Na pozemku je postaven

Ponukové konanie
Humenné
Pridané: 15.08.2022 Predkladanie ponúk od: 16.08.2022 Uzávierka: 14.09.2022

nové

Žiadame správcu, ktorý prejaví záujem o ponúkaný majetok štátu, aby svoju ponuku na prevod správy majetku doručil správcovi v lehote na doručenie ponúk v zalepenej obálke označenej heslom "NEOTVÁRAŤ - PK - C KN č. 6163 k. ú. Piešťany" na adresu správcu majetku: Okresný úrad Trnava, Majetkovoprávny odbor, Kollárova 8...

Ponukové konanie
Piešťany
Pridané: 15.08.2022 Predkladanie ponúk od: 16.08.2022 Uzávierka: 16.09.2022

nové

Predmetom ponuky je pozemok v k. ú. Nové Zámky. Uvedený majetok v správe MV SR v súčasnosti neslúži ani v budúcnosti nebude slúžiť správcovi MV SR na plnenie úloh v rámci predmetu jeho činnosti alebo v súvislosti s ním. Žiadame správcov, ktorí prejavia záujem o ponúkaný majetok štátu aby svoje ponuky na prevod správ...

Ponukové konanie
Nové Zámky
Pridané: 12.08.2022 Predkladanie ponúk od: 13.08.2022 Uzávierka: 12.09.2022

nové

Žiadame správcu, ktorý prejaví záujem o ponúkaný majetok štátu, aby svoju ponuku na prevod správy prebytočného nehnuteľného majetku štátu zaslal v lehote na doručovanie ponúk v obálke označenej značkou uvedenou v názve ponuky na korešpondenčnú adresu Centrum podpory Banská Bystrica, ul. 9. mája . 1, 974 01 Bansk

Ponukové konanie
Ladomerská Vieska
Pridané: 11.08.2022 Predkladanie ponúk od: 12.08.2022 Uzávierka: 12.09.2022

nové

Ponúkaná parcela registra "E" je plne identická s časťou parcely registra "C" KN č. 3544/21 ostatná plocha vo výmere 2102 m2, právny vzťah k pozemku (parc.č.CKN č. 3544/21) nie je evidovaný na liste vlastníctva. Žiadame správcu, ktorý prejaví záujem o prevod správy k ponúkanému prebytočného nehnuteľného majetku š...

Ponukové konanie
Bratislava - mestská časť Ružinov
Pridané: 11.08.2022 Predkladanie ponúk od: 12.08.2022 Uzávierka: 12.09.2022

nové

Ponukové konanie
Žiar nad Hronom
Pridané: 11.08.2022 Predkladanie ponúk od: 12.08.2022 Uzávierka: 12.09.2022