Areál Bukovina - pozemok "C"KN parc.č. 7212/26 k. ú. Martin, Martin


Správca ponuky

Správca: Ministerstvo obrany SR
IČO: 30845572
Adresa správcu: Kutuzovova 8
Mesto: Bratislava
PSČ: 832 47
Kontaktná osoba: Ing. Anton Pikula
anton.pikula@mil.sk
tel.: 0960 412 296

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Ponukové konanie
Okres: Okres Martin
Obec: Martin
Katastrálne územie: Martin
Adresa ponúkaného majetku štátu: pozemok v blízkosti ul. Hrdinov SNP Martin
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna rozpočtová organizácia: 0  €
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna príspevková organizácia alebo štátny fond: 1040  €
Požadovaná odplata pre správcov uvedených v § 1 ods. 1 písm. c) zákona alebo pre správcov podľa osobitného predpisov: 1040  €
Dátum zverejnenia ponuky: 19.05.2022
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 20.05.2022
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 20.06.2022

Termín obhliadky: Obhliadka sa uskutoční iba na základe telefonickej požiadavky najneskôr do 26. 5. 2022 do 14:00 hod. na tel. č. 0960412 296 (Ing. A. Pikula)


Poznámka k ponuke:
Majetok je bližšie špecifikovaný v znaleckom posudku č. 44/2022, vypracovanom znalkyňou Ing. Oľgou Gašpárekovoz
Pozemok sa nachádza mimo zastavaného územia mesta, je súčasťou bývalého vojenského objektu "Posádkové cvičisko Bukovina".

Pozemok
 
Identifikačné čislo 78080
Parcelné číslo pozemku 7212/26
Druh pozemku ostatná plocha
Výmera 113 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 316
Prevádzaný majetkový podiel 1/1

Výherca ponuky

Stav neúspešný predaj
Protokol 1655818101_pk_pozemky_areal_bukovina_martin.docx