Banská Bystrica, k. ú. Podlavice 1/8 podiel, Banská Bystrica


nové

Správca ponuky

Správca: Okresný úrad Banská Bystrica
IČO:
Adresa správcu: Nám. Ľ. Štúra č.1
Mesto: Banská Bystrica
PSČ: 974 05
Kontaktná osoba: Michaela Rusková
michaela.ruskova@minv.sk
tel.: 048/4306 306

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Ponukové konanie
Okres: Okres Banská Bystrica
Obec: Banská Bystrica
Katastrálne územie: Podlavice
Adresa ponúkaného majetku štátu: Skubínska 57
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna rozpočtová organizácia: 0  €
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna príspevková organizácia alebo štátny fond: 15125  €
Požadovaná odplata pre správcov uvedených v § 1 ods. 1 písm. c) zákona alebo pre správcov podľa osobitného predpisov: 15125  €
Dátum zverejnenia ponuky: 21.11.2022
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 22.11.2022
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 22.12.2022

Termín obhliadky: dohodou


Poznámka k ponuke:
Žiadame správcu, ktorý prejaví záujem o ponúkaný majetok štátu, aby svoju ponuku na prevod správy prebytočného nehnuteľného majetku štátu zaslal v lehote na doručovanie ponúk v obálke označenej značkou uvedenou v názve ponuky na korešpondenčnú adresu Okresný úrad Banská Bystrica, majetkovoprávny odbor, Nám. Ľ. Štúra 5943/1, 974 05 Banská Bystrica.
Bližšie informácie k vyššie uvedeným nehnuteľnostiam/nehnuteľnosti a nahliadnutie do znaleckého posudku je možné po dohode u JUDr. Michaely Ruskovej na pracovisku Okresného úradu Banská Bystrica, majetkovoprávny odbor, tel. č. +421484306306.

Pozemok
 
Identifikačné čislo 79347
Parcelné číslo pozemku 112/1
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 3 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 1199
Prevádzaný majetkový podiel 1/8
Pozemok
 
Identifikačné čislo 79348
Parcelné číslo pozemku 112/2
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 206 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 1199
Prevádzaný majetkový podiel 1/8
Pozemok
 
Identifikačné čislo 79349
Parcelné číslo pozemku 112/3
Druh pozemku záhrada
Výmera 15 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 1199
Prevádzaný majetkový podiel 1/8
Pozemok
 
Identifikačné čislo 79350
Parcelné číslo pozemku 113
Druh pozemku záhrada
Výmera 174 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 1199
Prevádzaný majetkový podiel 1/8
Stavba
 
Identifikačné čislo 79351
Súpisné číslo stavby 2901
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 112/2
Číslo listu vlastnictva 1199
Prevádzaný majetkový podiel 1/8
Príslušenstvo Ploty - oplotenie pozemku, oplotenie od ulice
Vonkajšie úpravy - prípojka NN elektro, prípojka vody, vodomerná šachta, prípojka kanalizácie, spevnené plochy, vonkajšie schodisko, vonkajšie schodisko, terasa za RD

Sledovať túto ponuku?

Po zadaní Vašej elektronickej adresy Vám budú zasielané informácie o zmene stavu tejto ponuky v okamihu vykonania zmeny.

Identifikačné údaje záujemcu