Budovy a pozemok v kú Martin, Martin


Správca ponuky

Správca: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Martine
IČO: 17335621
Adresa správcu: Kuzmányho 27
Mesto: Martin
PSČ: 036 80
Kontaktná osoba: Soňa Kačmárová
mt.osobnyurad@uvzsr.sk
tel.: 0903 531 848, 043/40129 11

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Ponukové konanie
Okres: Okres Martin
Obec: Martin
Katastrálne územie: Martin
Adresa ponúkaného majetku štátu: Kuzmányho 27
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna rozpočtová organizácia: 0  €
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna príspevková organizácia alebo štátny fond: 245000  €
Požadovaná odplata pre správcov uvedených v § 1 ods. 1 písm. c) zákona alebo pre správcov podľa osobitného predpisov: 245000  €
Dátum zverejnenia ponuky: 20.05.2022
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 21.05.2022
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 20.06.2022

Termín obhliadky: dohodou


Poznámka k ponuke:
Nehnuteľný majetok v správe RÚVZ Martin, ktorý je predmetom tejto ponuky, neslúži a ani v budúcnosti nebude slúžiť správcovi na plnenie úloh v rámci predmetu jeho činnosti.
Nový správca zabezpečí vstup k nehnuteľnostiam z verejnej komunikácie, tak aby nijakým spôsobom nezasahoval do užívania majetku v správe RÚVZ Martin. V budovách nie je elektrická energia, teplovod/vykurovanie a voda .
Žiadame správcu, ktorý prejaví záujem o ponúkaný nehnuteľný majetok štátu, aby svoju ponuku doručil správcovi v lehote na doručovanie ponúk v zalepenej obálke označenej "Ponukové konanie - neotvárať" na adresu úradu. Za doručené sa považujú ponuky prijaté správcom najneskôr v posledný deň lehoty na doručovanie. Na ponuky prijaté neskôr správca nebude prihliadať.
Záujem o prebytočný nehnuteľný majetok štátu môže prejaviť len správca, ktorý tento majetok štátu nevyhnutne potrebuje na plnenie úloh v rámci predmetu jeho činnosti alebo v súvislosti s ním, akceptuje požadovanú odplatu a má finančné krytie na jeho prevádzku.

Pozemok
 
Identifikačné čislo 78154
Parcelné číslo pozemku 884/6
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 364 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 4063
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Stavba
 
Identifikačné čislo 78155
Súpisné číslo stavby 542
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 880
Číslo listu vlastnictva 4063
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 78156
Parcelné číslo pozemku 880
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 209 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 4063
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Stavba
 
Identifikačné čislo 78157
Súpisné číslo stavby 5061
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 884/3
Číslo listu vlastnictva 4063
Prevádzaný majetkový podiel 1/1
Pozemok
 
Identifikačné čislo 78158
Parcelné číslo pozemku 884/3
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 456 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 4063
Prevádzaný majetkový podiel 1/1

Výherca ponuky

Stav neúspešný predaj
Protokol 1656312695_zapisnica_vyhodnotenie_pk.doc