Byt a dve parkovacie státia v objekte Panorama City, Bratislava - mestská časť Staré Mesto


Správca ponuky

Správca: Slovenské národné divadlo, Bratislava
IČO: 164763
Adresa správcu: Pribinova 17
Mesto: Bratislava
PSČ: 819 01
Kontaktná osoba: Ing. Soňa Lackovičová, Ing. Eva Boorová
sona.lackovicova@snd.sk; eva.boorova@snd.sk
tel.: 02/20472 170; 02/20472 171

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Ponukové konanie
Okres: Okres Bratislava I
Obec: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Katastrálne územie: Bratislava - Staré Mesto
Adresa ponúkaného majetku štátu: Landererova 8, 811 09 Bratislava
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna rozpočtová organizácia: 654000  €
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna príspevková organizácia alebo štátny fond: 654000  €
Požadovaná odplata pre správcov uvedených v § 1 ods. 1 písm. c) zákona alebo pre správcov podľa osobitného predpisov: 654000  €
Dátum zverejnenia ponuky: 26.11.2021
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 27.11.2021
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 27.12.2021

Termín obhliadky: Dohodou u kontaktných osôb


Poznámka k ponuke:
Žiadame správcu, ktorý prejaví záujem o ponúkaný majetok štátu, aby svoju ponuku na prevod správy doručil Slovenskému národnému divadlu v lehote na doručenie ponúk v zalepenej obálke označenej ako "Byt Panorama City - NEOTVÁRAŤ" s uvedením adresy odosielateľa poštou na adresu: Slovenské národné divadlo, oddelenie evidencie majetku , Pribinova 17, 819 01 Bratislava, alebo osobne do podateľne Slovenského národného divadla, Pribinova 17, Bratislava (vchod na generálne riaditeľstvo). Za doručené sa považujú ponuky prijaté najneskôr do 15,00 hod. v posledný deň lehoty na doručovanie. Na ponuky prijaté neskôr sa nebude prihliadať. Slovenské národné divadlo si vyhradzuje právo kedykoľvek zrušiť toto ponukové konanie.

Byt
 
Identifikačné čislo 76918
Číslo bytu 1 1708
Podlahová plocha bytu 100 m2
Poschodie 17. poschodie
Číslo vchodu Landererova 8
Súpisné číslo domu, v ktorom sa byt nachádza 7743
Číslo listu vlastnictva 9762
Prevádzaný majetkový podiel na byte 1/1
Prevádzaný majetkový podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 10003/7300999
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je dom s bytom postavený 9134/169; 9134/170; 9134/171
Nebytový priestor
 
Identifikačné čislo 76919
Číslo nebytového priestoru 0215 garáž parkovacie miesto 187
Podlahová plocha nebytového priestoru 30 m2
Poschodie 2. poschodie
Číslo vchodu Landererova 8
Súpisné číslo domu, v ktorom sa nebytový priestor nachádza 7743
Číslo listu vlastnictva 9762
Prevádzaný majetkový podiel na nebytovom priestore 1/196
Majetkový podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 500751/7300999
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je dom s s nebytovým priestorom postavený 9134/169; 9134/170; 9134/171
Nebytový priestor
 
Identifikačné čislo 76920
Číslo nebytového priestoru 0215 garáž parkovacie miesto č. 188
Podlahová plocha nebytového priestoru 30 m2
Poschodie 2. poschodie
Číslo vchodu Landererova 8
Súpisné číslo domu, v ktorom sa nebytový priestor nachádza 7743
Číslo listu vlastnictva 9762
Prevádzaný majetkový podiel na nebytovom priestore 1/196
Majetkový podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 500751/7300999
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je dom s s nebytovým priestorom postavený 9134/169; 9134/170; 9134/171

Výherca ponuky

Stav úspešný predaj
Protokol 1640860229_panorama_city__zapisnica_spravcovia.pdf