Byt č. 6 bytového domu na Rázusovej ulici v Nitre, Nitra


nové

Správca ponuky

Správca: Okresný úrad Nitra
IČO:
Adresa správcu: Štefánikova tr. 69
Mesto: Nitra
PSČ: 94901
Kontaktná osoba: Ing. Katarína Kovalčík
katarina.kovalcik@minv.sk
tel.: 037/6549205

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Ponukové konanie
Okres: Okres Nitra
Obec: Nitra
Katastrálne územie: Nitra
Adresa ponúkaného majetku štátu: Rázusova ul. 798/6, Nitra
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna rozpočtová organizácia: 0  €
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna príspevková organizácia alebo štátny fond: 0  €
Požadovaná odplata pre správcov uvedených v § 1 ods. 1 písm. c) zákona alebo pre správcov podľa osobitného predpisov: 85900  €
Dátum zverejnenia ponuky: 09.07.2021
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 10.07.2021
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 10.08.2021Poznámka k ponuke:
Ponuky doručte v uzatvorenej obálke v lehote na doručenie ponúk na adresu: Okresný úrad Nitra, majetkovoprávny odbor, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra s označením: "Ponuka správcov - Byt č. 6 bytového domu na Rázusovej ulici v Nitre".

Byt
 
Identifikačné čislo 76125
Číslo bytu 6
Podlahová plocha bytu 73.66 m2
Poschodie 3
Číslo vchodu 6
Súpisné číslo domu, v ktorom sa byt nachádza 798
Číslo listu vlastnictva 5802
Prevádzaný majetkový podiel na byte 1/1
Prevádzaný majetkový podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 73/1296
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je dom s bytom postavený 4601,4602

Sledovať túto ponuku?

Po zadaní Vašej elektronickej adresy Vám budú zasielané informácie o zmene stavu tejto ponuky v okamihu vykonania zmeny.

Identifikačné údaje záujemcu