Byt Púchov_podiel 1/2, Púchov


nové

Správca ponuky

Správca: Okresný úrad Trenčín
IČO:
Adresa správcu: Hviezdoslavova 3
Mesto: Trenčín
PSČ: 91101
Kontaktná osoba: Ing.Jana Hôrková
jana.horkova@minv.sk
tel.: 032/7411306

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Ponukové konanie
Okres: Okres Púchov
Obec: Púchov
Katastrálne územie: Púchov
Adresa ponúkaného majetku štátu: Štefánikova 810, Púchov
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna rozpočtová organizácia: 0  €
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna príspevková organizácia alebo štátny fond: 35700  €
Požadovaná odplata pre správcov uvedených v § 1 ods. 1 písm. c) zákona alebo pre správcov podľa osobitného predpisov: 35700  €
Dátum zverejnenia ponuky: 02.08.2022
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 03.08.2022
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 02.09.2022Poznámka k ponuke:
Žiadame o uvedenie označenia správcu, ktorý má záujem o ponúkaný majetok štátu, a o označenie ponuky.

Byt
 
Identifikačné čislo 78667
Číslo bytu 4
Podlahová plocha bytu 59 m2
Poschodie 2
Číslo vchodu 7
Súpisné číslo domu, v ktorom sa byt nachádza 810
Číslo listu vlastnictva 2996
Prevádzaný majetkový podiel na byte 1/2
Prevádzaný majetkový podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 59/4492
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je dom s bytom postavený 1332/1
Prevádzaný majetkový podiel na pozemku, na ktorom je dom s bytom postavený 59/4492
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku priľahlého k domu s bytom 1332/2
Prevádzaný majetkový podiel na pozemku priľahlému k domu s bytom 59/4492
Pozemok
 
Identifikačné čislo 78668
Parcelné číslo pozemku 1332/1
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 804 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 2996
Prevádzaný majetkový podiel 59/4492
Pozemok
 
Identifikačné čislo 78669
Parcelné číslo pozemku 1332/2
Druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
Výmera 341 m2
Register C
Číslo listu vlastnictva 2996
Prevádzaný majetkový podiel 59/4492

Sledovať túto ponuku?

Po zadaní Vašej elektronickej adresy Vám budú zasielané informácie o zmene stavu tejto ponuky v okamihu vykonania zmeny.

Identifikačné údaje záujemcu