CO kryt, súp. č. 1008, k.ú. Vieska, obec Ladomerská Vieska, Ladomerská Vieska


Správca ponuky

Správca: Ministerstvo vnútra SR
IČO: 00151866
Adresa správcu: Pribinova 2
Mesto: Bratislava
PSČ: 81272
Kontaktná osoba: JUDr. Soňa Spišáková
sona.spisakova@minv.sk
tel.: 0961605583

Údaje o ponuke

Spôsob predaja: Ponukové konanie
Okres: Okres Žiar nad Hronom
Obec: Ladomerská Vieska
Katastrálne územie: Vieska
Adresa ponúkaného majetku štátu: Ladomerská Vieska
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna rozpočtová organizácia: 0  €
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna príspevková organizácia alebo štátny fond: 319000  €
Požadovaná odplata pre správcov uvedených v § 1 ods. 1 písm. c) zákona alebo pre správcov podľa osobitného predpisov: 319000  €
Dátum zverejnenia ponuky: 24.05.2022
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: 25.05.2022
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: 23.06.2022

Termín obhliadky: podľa dohody


Poznámka k ponuke:
Žiadame správcu, ktorý prejaví záujem o ponúkaný majetok štátu, aby svoju ponuku na prevod správy prebytočného nehnuteľného majetku štátu zaslal v lehote na doručovanie ponúk v obálke označenej značkou uvedenou v názve ponuky na korešpondenčnú adresu Centrum podpory Banská Bystrica, ul. 9. mája . 1, 974 01 Banská Bystrica.
Bližšie informácie k vyššie uvedeným nehnuteľnostiam/nehnuteľnosti a nahliadnutie do znaleckého posudku je možné po dohode u JUDr. Soni Spišákovej, Kuzmányho 16, Banská Bystrica, tel. č. 0961605583. Predmetom prevodu nie sú pozemky, na ktorých je stavba postavená.

Stavba
 
Identifikačné čislo 78204
Súpisné číslo stavby 1008
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je stavba postavená 701/1, 701/2, 701/3
Číslo listu vlastnictva 743
Prevádzaný majetkový podiel 1/1